ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor aletleri, çocuk oyun grupları ve kent mobilyaları satın alınacaktır

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01049016
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/434088
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediyemiz park çalışmalarında kullanılmak üzere özellikleri Teknik Şartnamede detaylandırılan 32 Kalem Açık Alan Spor Aletleri, Çocuk Oyun Grupları, Yedek Parçaları ve Kent Mobilyaları Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, ÇOCUK OYUN GRUPLARI, YEDEK PARÇALARI VE KENT MOBİLYALARI SATIN ALINACAKTIR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

2019 YILI AÇIK ALAN SPOR ALETLERİ, ÇOCUK OYUN GRUPLARI, YEDEK PARÇALARI VE KENT MOBİLYALARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/434088

1-İdarenin
a) Adresi : ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, YENIDOGAN MAH. ÇAMKORU SOK. 4 26000 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222133030 - 2222370568
c) Elektronik Posta Adresi : opihale@odunpazari.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz park çalışmalarında kullanılmak üzere özellikleri Teknik Şartnamede detaylandırılan 32 Kalem Açık Alan Spor Aletleri, Çocuk Oyun Grupları, Yedek Parçaları ve Kent Mobilyaları Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak No:1 Odunpazarı/Eskişehir adresindeki depo alanına
c) Teslim tarihi : Yüklenici malzemelerin teslimatını, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlanmak üzere 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak No:1 adresindeki deposuna hafta içi mesai saatleri (08:00-17:00 saatleri) içerisinde nakliyelerini yapacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonunca hatalı bulunan malzemeleri yüklenici, hiçbir ücret talep etmeksizin en geç 3 (üç) takvim gün içinde teknik şartnamesine uygun malzemeler ile değiştirecektir Yükleme ve nakliye esnasında kırılan, çatlayan ve ezilen ürünler teslim alınmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 03.10.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklilerin imalatçı ise yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerin ihale tarihi itibari ile malın teslimini de kapsayacak şekilde yetkilendirildiğini gösteren belge veya belgelerini ihale komisyonuna teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici 5 (beş) yıl boyunca idare tarafından gerek görülmesi halinde, ücret karşılığında yedek parça tedarik etmekle yükümlüdür.İstekli firma her türlü iklim ve çevre koşullarına, kötü kullanımdan kaynaklı olmayan aşınmalara, imalat hatalarından kaynaklı ekipman sorunlarına, her türlü yükleme, boşaltma ve nakliye kusurlarına karşı 2 (iki) yıl yedek parça, teknik ve mekanik aksam garantisi verecektir.Bu kapsamda verilen garanti taahhüt belgesi muayene mal kabul aşamasında muayene mal komisyonuna teslim edilecektir.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklif ettikleri mallara ait aşağıda belirtilen ulasal veya uluslararası standarda ilişkin yürürlükte bulunan kalite standart belgelerini ve F) maddesinde açıkça belirtilen her bir ürüne ait olan Model Bazlı Uygunluk belgelerini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. Tüm sayılan bu kalite standart belgeleri ile her bir ürün için ayrı ayrı olan Model Bazlı Uygunluk belgeleri Türk Akreditasyon Kurumunca, oyun grupları ve spor aletleri kapsamında akredite olmuş kurum veya kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır,
Oyun gurupları için;
A) TS EN 1176-1,
B) TS EN 1176-2,
C) TS EN 1176-3,
Ç) TS EN 1176-6+AC veya TS EN 1176-6,
D) TS EN 1176-11:2014, belgelerini,
Spor aletleri için;
E) TS EN 16630 belgesini,
F) Karşılıklı bacak ve karın kasları çalıştırma aleti, İkili maraton yürüme aleti, İkili yan salınım aleti, Tekli havada yürüyüş aleti, Ayakta ve oturarak bel çevirme aleti, Tekli bisiklet aleti, Tek çatılı tek kaydıraklı oyun grubu, İki çatılı dört kaydıraklı oyun grubu, Konik çatılı üç kaydıraklı oyun grubu, Kaydıraklı tırmanma ekipmanı, Tek kuleli krom kaydıraklı oyun grubu,Ağ temalı oyun elemanı, temalı oyun grubu, İkili salıncak, Tekli tahterevalli, İpli tırmanma sistemi,Eğitim bisikleti, Dörtlü tahterevalli, Hayvan figürlü (HDPE) yaylı zıpzıp, Hayvan figürlü polietilen yaylı zıpzıp.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici firma teslim edilecek olan ürünlerin ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla;
A) Renkli Resimlerini,
B) Kataloglarını,
C) İhale Teknik Şartnamesindeki bilgilerle uyumlu olduğunu gösterir teknik özelliklerini ve 3 boyutlu ölçüleri gösterir teknik çizimlerini CD ortamında, muayene mal kabul aşamasında muayene mal komisyonuna teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri, yedek parçaları ve kent mobilyaları satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODUNPAZARI BELEDİYESİ YENİDOĞAN MAH. ÇAMKORU SOK. NO:4 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT ODA NO:14 İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR