TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sunucu satın alınacaktır

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039435
Şehir : İstanbul / Beykoz
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 17.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/376802
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sunucu (6 adet) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Mah. Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUCU ALIMI İŞİ.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ


Türk-Alman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sunucu Alımı İşi. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/376802

1-İdarenin
a) Adresi : Şahinkaya Cad. No:86 34820 MERKEZ BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163333000 - 2163333038
c) Elektronik Posta Adresi : imid@tau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sunucu (6 adet)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Türk-Alman Üniversitesi Fakülteler Binası Bilgi İşlem Sistem Odası
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Mah. Şahinkaya Cad. No:86 Beykoz/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettiği ürüne ait numune veya teknik özelliklerini içeren orjinal katalog ya da broşürlerini (Türkçe olmayanların tercümeleri dahil) teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen üründen başka ürünler varsa istekli teklif ettiği ürünü açıkça belirtecektir. Teknik şartname maddelerini sağladığını broşür ve doküman üzerinde maddeleyerek gösterecektir. İstekliler, söz konusu cihazın teknik şartnamesinin tüm maddelerine, açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde ve sırası ile cevap verecektir. İstekli teknik şartname cevaplarını "okudum", "anladım", "kabul ediyorum", "evet", "hayır" v.s. şeklinde cevaplandırmayacaktır. Teklif edilen ürünler teknik şartnamenin her bir maddesini tamamen karşılamalı verilen cevaplar "karşılıyor", "karşılamıyor" yada açıklamalı olarak "kısmen karşılıyor" gibi cevaplar olmamalı, nasıl karşıladığı konusunda detaylı teknik açıklamalar yapılmalıdır. Bu cevaplar ve açıklamalar ihale dosyasında yer almalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektöre yapılan sistem veya sanallaştırma kurulumu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR