ÇANAKKALE POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Süt-süt ürünleri ve dondurulmuş gıda satın alınacaktır

ÇANAKKALE POLİS EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028920
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KALENİN SESİ 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/345843
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 kalem Süt Ve Süt Ürünleri İle Dondurulmuş Gıda Malzemeleri Alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No: 3 Merkez / Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE DONDURULMUŞ GIDA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ÇANAKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE DONDURULMUŞ GIDA MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/345843

1-İdarenin
a) Adresi : Kemal Paşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No:3 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862138089 - 2862121844
c) Elektronik Posta Adresi : canakkalesatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 kalem Süt Ve Süt Ürünleri İle Dondurulmuş Gıda Malzemeleri Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ADRES 1: Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No: 3 Merkez/ÇANAKKALE (Polisevi Şube Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Restaurant Mutfak / Pastane) ADRES 2: Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bölge Trafik Karşısı No: 326 Merkez/ÇANAKKALE (Emniyet Müdürlüğü Denizevi Sosyal Tesisleri) ADRES 3: Kemalpaşa Mahallesi Lise Caddesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası (1. Kat Kafeterya)
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No: 3 Merkez / Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 07.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Süt ve Süt Ürünlerinin satılmasına dair resmi makamlardan alınmış ruhsat veya belge.
2- Süt ve Süt Ürünleri üretimi yapılan tesislerin çalışma izin belgesi.
3- Gıda üretim veya gıda sicil sertifikası.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemalpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi No: 3 Merkez / Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR