İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Tavuk eti satın alınacaktır

İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128503
Şehir : Çorum / İskilip
Semt-Mahalle : HACIPİRİ MAH. / İSKİLİP
Yayınlandığı Gazeteler

İSKİLİP 12.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İSKİLİP GÜNDEM 12.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/64239
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bütün Tavuk 750 Kg, Tavuk Göğüs 1750 Kg, Tavuk Baget 3500 Kg Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu - Hacıpiri Mahallesi Kazanlı Caddesi no : 39 İskilip / ÇORUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAVUK ETİ
İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Tavuk Eti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/64239
1-İdarenin
a) Adresi : Hacıpiri Mahallesi Kazanlı Caddesi No:39 İSKİLİP/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3645116011 - 3645112004
c) Elektronik Posta Adresi : iskilip.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : Bütün Tavuk 750 Kg, Tavuk Göğüs 1750 Kg, Tavuk Baget 3500 Kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambarı Depoları
c)Teslim tarihleri : Sözleşmenin süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 210 takvim günüdür. İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda sipariş listeleri oluşturularak, bu sözleşmenin 2.2. maddesinde yer alan yüklenicinin bildireceği faks veya elektronik posta adresi üzerinden her hafta cuma günleri (cuma günü resmi tatil olması durumunda bir önceki mesai gününde) yüklenici firmaya bildirim yapılacaktır. Bildirim yapıldıktan sonra takip eden haftanın ilk günü olan pazartesi ile çarşamba günleri istenilen miktarlarda artırım veya azaltım yapılmaksızın iki parti halinde yüklenici tarafından ambarlara taşınım ve istiflenmesi yapılacaktır. İlk sipariş sözleşme imzalanmasına müteakip bildirilecektir. Yüklenici istenilen ürünleri haftanın her pazartesi ve çarşamba günü saat 09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında getirecek, hafta sonu veya bu saatler haricinde kesinlikle mal kabulü yapılmayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu - Hacıpiri Mahallesi Kazanlı Caddesi no : 39 İskilip / ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 19.02.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Birimi - Hacıpiri Mahallesi Kazanlı Caddesi no : 39 İskilip / ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR