KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Telsiz satın alınacaktır

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01102054
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 15.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/652588
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 Adet El Telsizi, 1 Adet Araç Telsizi , 7 Adet Sabit Telsiz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kadıköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat İhale Komisyonu Odası Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TELSİZ SATIN ALINACAKTIR


KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK VE TEDARİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


EL VE SABİT TELSİZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/652588

1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY CADDESİ NO:2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Adet El Telsizi, 1 Adet Araç Telsizi , 7 Adet Sabit Telsiz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kadıköy Belediye Başkanlığı Merkez Depo
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde ürünleri idareye teslim etmekle yükümlüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat İhale Komisyonu Odası Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklinin teklif ettiği ürünün satış sonrası yetkili teknik servisi hizmetini sunmak zorundadır ve teklif ettiği ürünün yetklili satıcısı veya distirbitörü tarafından imzalanmış yetkili servisleri gösterir listeyi teklif zarfında sunmak zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler sunacağı ürüne ait tanıtım kitapçığı, broşür vb. belgeleri idareye sunmak zorundadır. İstekliler birim fiyat teklif cetvelininin 1. sırasında bulunan El Telsizleri için en az 1(bir) adet numuneyi ihale saatinden önce ihale komisyonuna sunmalı ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içersinde sunmalıdır. Ayrıca istekli teklif ettiği ürünlere ilişkin marka ve modelleri gösterir tabloyu doldurarak teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. Kat İhale Komisyonu Odası Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR