ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi cihaz alınacaktır

ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/327112
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -ÇAYCUMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/327112

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAY MAHALLESI TOPBASI MEVKII 67900 ÇAYCUMA/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3726158222 - 3726152730
c) Elektronik Posta Adresi : zonguldakdhs2@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Cihazlar idare tarafından tahsis edilecek yere, sözleşmenin imzalandığı günü izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde yerleştirilerek montajı yapılacaktır ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 10.07.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" , teklif dosyasında ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (OTS)'ye kayıt veya bildirimi aranması zorunludur ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir. İsteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir. Alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. Eğer ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) , üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır ve buna ilişkin belgeler teklif dosyasında ibraz edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
A-İhale dosyasında, teklif edilen cihazların ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalogu (ithal ürün olması halinde; ürüne/ürünlere ait hem orijinal katalog hem de orijinaline uygun düzenlenmiş Türkçe katalog) ibraz edilecektir. Ürüne/ürünlere ait orijinaline uygun olacak Türkçe düzenlenmiş katalogta yer alan verilerin/bilgilerin, ürünün orijinal dokümanından farklı olması halinde; orijinal dokümanda yer alan veriler/bilgiler geçerli kabul edilecek olup, bu durumda sorumluluk tamamen yükleniciye aittir.
B-Cihazın/cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek ,Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacak ve şartname maddelerinin sırasına göre tek tek her maddeye ayrı ayrı cevap verilmiş olacaktır ve teklif dosyasında ibraz edilecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, yerli ürün olması halinde orijinal katalog üzerinde, ithal ürün olması halinde ise orijinal ve orijinaline uygun düzenlenmiş Türkçe katalog üzerinde açıklanarak şartname maddesi yazılıp işaretle belirtilecektir. Orijinal doküman, prospektüs veya kataloglarda gösterilemeyen Teknik Şartname maddeleri için üretici/ithalatçı firmanın beyanı sunulacaktır.
C-İhale komisyonu tarafından gerek görülmesi halinde isteklilerden demo yapmasını talep edebilir, bu durumda istekliler tarafından verilen süre içerisinde demo yapmak zorunludur. Demonstrasyon ile ilgili tüm işlemler idare tarafından isteklilere yazılı olarak bildirilecek olup, ihale komisyonu ile isteklinin mutabakat sağlamış olduğu yer ve tarihte yapılacaktır. Demonstrasyona ait bütün giderler istekliye aittir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
1-İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlara ait tüm yedek parça fiyat listesini Türk Lirası üzerinden hazırlayarak teklif dosyalarında idareye sunmak zorundadır. Bu listede cihazların garanti süresince ve garanti sonrası 5 yıllık sürede sağlık tesisleri tarafından talep edilmesi durumunda belirtilen yedek parça fiyatlarının geçilmeyeceği açıklanacak/beyan edilecektir. Sağlık tesislerinin ihtiyacı halinde, yedek parça listesinde yer alan fiyatlar sağlık tesisinin alım tarihindeki TÜİK fiyat endeksleri üzerinden güncellenecektir. Yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazın çalışması için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz olarak karşılanmak zorundadır. Garanti sonrası 5 yıl içerisinde, sağlık tesislerinin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar üst sınır olmak kaydıyla sağlık tesislerinin talepleri karşılanacaktır. Yüklenici firma tarafından istisna veya kapsam dışı adı altında herhangi bir ücret veya ilave ücret talep edilerek satış teklif edilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR