BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi cihaz satın alınacaktır

BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068695
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/502827
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. No: Bila Osmangazi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


8 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/502827
1-İdarenin
a) Adresi : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. 16090 ÇEKİRGE OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242393636 - 2242393737
c) Elektronik Posta Adresi : cekirgedevlet16@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPO/BİYOMEDİKAL DEPO
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İİLGİLİ BİRİMİN YAZILI TALEBİ İLE 45 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE CİHAZ/CİHAZLAR ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. No: Bila Osmangazi
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekliler; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan teklif verdikleri Tibbi Cihazların ÜTS/TİTUBB'a kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteriri ürün numarasını (barkod) ihale sıra numaraları belirtilerek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İsteklinin, teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS veya TİTUBB kayıt veya bildirimi olacaktır.
2-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan ürün ürün teklif eden İstekliler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.
3-Tıbbi Cihazların Test, kontrol ve kalibrasyonu hakkında yönetmelik gereği cihazın tabi olduğu yetki grubu belgesi
4-Satış sonrası hizmetler yönetmeliğinin Başvuru ve İzin Başlıklı 6. "1-Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmez." maddesi gereği ilgili Yönetmelik kapsamında olan ürünler için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1)İSTEKLİLER TEKLİF VERDİKLERİ CİHAZA AİT KATOLOG VEYA BROŞÜR VERECEKLERDİR.
2)Komisyonun gerekli görmesi halinde, isteklilerden Demonstrasyon istenebilir.Demonstrasyon talebinin istekliye bildiriminden itibaren 5 iş günü içerisinde istekli tarafından idarenin belirleyeceği yerde demonstrasyon yapılacaktır.
Demonstrasyon esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve Demonstrasyon raporu düzenlenecektir. Demonstrasyon için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte Demonstrasyon gerçekleştirmeyen istekliler (ilgili kalem için teklifi) değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3)İhale komisyonunun gerekli görmesi halinde, teklife konu sistemlerin yurtiçinde kurulu olduğu bir mahalde, gerekli izinler ve oluşacak giderler de isteklinin sorumluluğunda olacak şekilde demonstrasyon yapılabilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çekirge Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR