KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Tıbbi gaz satın alınacaktır

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066465
Şehir : Konya / Meram
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/502281
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 YILI 5 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI 5 KALEM MEDİKAL GAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/502281

1-İdarenin
a) Adresi : BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322631230-3454 - 3322631246- 2243332
c) Elektronik Posta Adresi : beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 YILI 5 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO
c) Teslim tarihi : ihale konusu ihtiyaç kalemleri ilgili Hastanemiz Biyomedikal Deposundan veya ihale birimince ekap üzerinden gönderilen sipariş talep yazısının tebliğinden itibaren teknik şartnamede belirtilen teslimat süre ve şartları hükümleri doğrultusunda; oksijen gazı ile ilgili Hastanemiz tankına dolumu gerçekleştirilmek suretiyle teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İHALE ODASI
b) Tarihi ve saati : 13.11.2019 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
2- İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
3-İstekli Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
4-İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
5 -İstekli kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım belgesini ibraz edecektir.
6-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Azotprotoksit dolum belgesi olacak ve bu belgeyi ibraz edecektir
7-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Azotprotoksit dolum için mesul müdürlük belgesi olacak ve bu belgeyi ibaz edecektir.
8-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Oksijen dolum belgesi olacak ve bu belgeyi ibraz edecektir.
9-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Oksijen dolum için mesul müdürlük belgesi olacak ve bu belgeyi ibaz edecektir.
10- Yürürlükteki “Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım Ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/4)” gereği olarak; Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nden alınmış ve isteklinin basınçlı gaz tüplerinin kullanım sırasındaki periyodik muayene deney bakım ve tamirini yapmaya yeterli olduğuna dair düzenlenmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Oksijen Gazı için teklif veren firma "Medikal Amaçla Oksijen Üretme ve / veya Medikal Gaz depolama ve dağıtım ruhsalarından" birine sahip olmalı ve bu belgeyi teklilf dosyasıyla birlikte Komisyona sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, tekliflerinde sunduğu kalemlere ait teknik şartnamenin maddelerine ve sıra numarasına göre ayrıntılı, ''Teknik Şartnameye Uygunluk” Belgesi' ni imzalı olarak sunacaktır.
b) Teklif edilen yerli malı ürünler için; kalem sırası üzerlerine yazılarak yerli malı belgesi (asıl veya noter onaylı sureti) ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Yerli malı belgesi verilmeyen ürünler için %15 yerli malı fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektöre yapılan her türlü Medikal Gaz işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ İHALE ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR