KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862746
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : SANAYİ MAH. / SANAYİ
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KAYSERİ HABER 38 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/444863
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BUHAR OTOKLAVI KİMYASAL ENTEGRATÖR 50000 Adet ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT 350 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok 32 Nolu Oda Kocasinan/Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2018 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

DEVLET HASTANESİ-KAYSERİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/444863

1-İdarenin
a) Adresi : SANAYİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 78 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523368884 - 3523207313
c) Elektronik Posta Adresi : kayseridevletsatinal@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BUHAR OTOKLAVI KİMYASAL ENTEGRATÖR 50000 Adet ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ BİYOLOJİK HIZLI SONUÇ VEREN 3 SAAT 350 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kayseri Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tek seferde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok 32 Nolu Oda Kocasinan/Kayseri
b) Tarihi ve saati : 25.09.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Buhar Kimyasal Entegratör için EN ISO 11140-1 :2005 sınıf 5 kimyasal entegratör standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
Etilen Oksit İçin Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör için EN ISO 11138-1:2006 ve EN ISO 11138-2:2006 standartlarına uygun olmalı ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan test raporuyla belgelendirilebilmelidir ve İnkübatörün 89/336/EEC Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi ile EN 50081-1 ve EN 50082-1 Standartlarına ve 73/23/EEC Düşük Voltaj Direktifi ile EN 61010-1 (1990) veEN 61010-2-010 (1992) Standartlarına uygun olduğunu gösteren Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
. İstekli adına İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettileri ürünler için 2 şer adet numune ibraz edeceklerdir.Numuneler Teknik Şartnameye göre degerlendirilerecek olup, isteklilere geri iade edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok ( 15 Nolu Oda) Kocasinan/Kayseri adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok 15 Nolu Oda Kocasinan/Kayseri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR