ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000849
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/242039
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gastroenteroloji Kliniği 43 (kırküç) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANKARA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Gastroenteroloji Kliniği 43 (kırküç) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/242039

1-İdarenin
a) Adresi : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125962000 - 3125172097
c) Elektronik Posta Adresi : info@diskapieah.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gastroenteroloji Kliniği 43 (kırküç) Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Depoları
c) Teslim tarihi : Yüklenici/yükleniciler hale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey veya tek seferde teslim edeceklerdir. Teslimatlar siparişlerin bildirilmesini müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Son parti 16.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.06.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ), Sağlık Bakanlığınca onaylıdır” ibaresinin ve UBB kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
b-T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TITUBB veya ÜTS ) onaylı FİRMA BAYİ veya
ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte vereceklerdir.
c- TITUBB’a kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Üretici firmadan ürünün "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
d- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait (TITUBB veya ÜTS ) ürün kodunun idarenin talep ettiği ürün SUT alan koduyla uyuşmalı, aksi taktirde ilgili kalem değerlendirmeye alınmayacaktır.
e- Teklif edilen ürünlerin (TITUBB veya ÜTS ) kayıtları alan tanımları ve jenerik isimleri Medula sistemine tanıtılmış olması gerekmektedir. Yapılacak inceleme sonucu kaydı olmayan veya yanlış kaydedildiği tespit edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır ve oluşmuş olan tüm maddi zarar firma tarafından karşılanacaktır.
f- SUT kodu ile ilgili ürünün kodunun eşleştirmesini gösteren belgeyi, teklifleri ile birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu belirlemek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog vs. tanıtım materyallerini sunulabilir. Ancak tekliflerin değerlendirmesi ilk önce numuneler üzerinden yapılacaktır.
b) İstekliler, GENEL HÜKÜMLER başlıklı teknik şartnamede belirtildiği gibi teklif ettikleri her kalem için yine şartnamede belirtildiği miktarda numuneyi tutanak karşılığında ihale saatine kadar satınalma birimine veya ihalede görevli uzman üyelere teslim edilecektir. Teknik şartnamede numune birimi belirtilmeyen kalemler için ise en az 1 adet, litre, kg vs kaleme ait teklif cetvelin biriminde tarif edildiği şekilde numuneleri ihalede görevli Uzman üyelere tutanak karşılığında teslim edilecektir. İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait TITUBB veya ÜTS no'ları ile numune olarak verdikleri ürünlere ait TITUBB/ÜTS no'ları aynı olmalıdır bu no'lar numune teslim tutanaklarında belirtilmelidir. Numunelerin ambalajları açılarak denenerek karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
c) İhale ve Muayene Komisyonları ihale dosyasında yer alan evraklar, teklif edilen ürünlerde tereddütte düştüğü durumlarda incelenmesi için uygun gördüğü ilgili kuruluşlara masraflar ilgili firmalar tarafından karşılanmak üzere gönderebilir. Firma bunun için idareden her hangi bir ücret talep edemez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Ek Binası Satın Alma Servisi Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:3 Dışkapı Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Brans Kodu Miktarı
1 AÇILI BİYOPSİ FORSEPSİ İĞNESİZ adet BİYOPSİ FORSEPSİ AÇILI 8
2 AKALAZYA DİLATASYON SETİ 30 MM adet ÖZEFAGUS AKALAZYA DİLATASYON BALONU 30MM 5
3 AKALAZYA DİLATASYON SETİ 35 MM adet ÖZEFAGUS AKALAZYA DİLATASYON BALONU 35MM 5
4 AKALAZYA DİLATASYON SETİ 40 MM adet ÖZEFAGUS AKALAZYA DİLATASYON BALONU 40MM 5
5 ANOREKTAL MONOMETRİ KATATERİ adet KATETER, ANOREKTAL MANOMETRE 25
6 SFİNKTEROTOM İĞNE UÇLU adet SFİNKTEROTOM, İĞNE UÇLU 30
7 BİLİYER DİLATASYON BALON SETİ 6 MM ŞİŞİRME adet BALON BİLİYER DİLATASYON 6MM 2
8 BİLİYER DİLATASYON BALON SETİ 8 MM ŞİŞİRME APARATLI adet BALON BİLİYER DİLATASYON 8MM 2
9 BİLİYER METAL STENT (KAPLI) adet METAL BİLİYER STENT KAPLI 10CM 10
10 BİLİYER POLYETİLEN PLASTİK STENT SET 10 FR adet PLASTİK BİLİYER STENT 10 F/10CM 150
11 BİLİER STENT 7F 14CM adet PLASTİK BİLİYER STENT 7 F/15CM 20
12 BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI adet BİLİYER SİTOLOJİ FIRÇASI 20
13 BİOPSİ FORSEPSİ İĞNESİZ DİSPOSABLE adet BİYOPSİ FORSEPSİ OVAL AĞIZLI - İĞNESİZ 100
14 ENDOSKOPİK DİSPOSABLE KLİP (BİPOD) adet ENDOSKOPİK HEMOSTATİK KLİP 500
15 ENDOSKOPİK İŞLEMLER İÇİN HASTA AĞIZ BEZİ adet ENDOSKOPİK AĞIZ TEMİZLEME BEZİ 15.000
16 ENDOLUP HANDLE KOLONOSKOPİK adet ENDOSKOPİK HANDLE(ELCEK) 3
17 ENDOSKOPİ TEMİZLEME FIRÇASI (Plastik Şaftlı ) Disposable adet ENDOSKOPİ YIKAMA FIRÇASI ÇOK KULLANIMLIK 180
18 ENDOSKOPİK KARTUŞ (Ligasyon handle için loop) adet ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ LİGASYON LOOP 20
19 ENDOSKOPİK MARKER adet ENDOSKOPİK MARKER 50
20 ERCP KATATERİ (İNCE UÇLU) adet ERCP KANÜLÜ ÇİFT LÜMENLİ İNCE UÇLU KATETER (TAPERED) 6-6,5F 100
21 FİLELİ SNARE adet DÖNER BAŞLI FİLELİ SNARE 3X6CMX230 5
22 INTRALUMINAL IMPEDANCE ve PH ÖLÇÜM KATETERİ adet İNTRALUMİNAL EMPEDANS VE PH ÖLÇÜM KATETERİ 150
23 GUIDE WIRE 0.035 İNCH. DÜZ UÇLU 400-450 CM adet HİDROFİLİK KILAVUZ TEL(GUİDE WİRE) DÜZ, 0,035 İNÇ,180 CM 100
24 KARACİĞER BİYOPSİ İĞNESİ adet KARACİĞER BİYOPSİ İĞNESİ 17G 300
25 KOLONİK BALON DİLATATÖR adet KOLONİK DİLATASYON BALONU 18MM(54CH) 5
26 KOLON TRANSİT MARKER adet ENDOSKOPİK MARKER 100
27 MEKANİK LİTATRİPTÖR BASKET KATETER adet LİTOTRİPTÖR BASKET KATETER ÇOK KULLANIMLIK 15
28 ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ (ÇOKLU) adet ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU 200
29 ÖZOFAGUS DİLATASYON BALONU adet BALON SETİ ÖZEFAGUS DİLATASYON 5
30 ÖZOFAGUS SİTOLOJİ FIRÇASI adet ÖZEFAGUS SİTOLOJİ FIRÇASI 20
31 ÇIKARILABİLİR ÖZEFAGUS STENT adet ÖZEFAGUS KAPLI METALİK ANTİREFLÜ STENT 10MM 5
32 MONOMETRİ KATATERİ (Özefagus yüksek çözünürlü,sulu sistem ) adet KATETER, ÖZEFAGUS MANOMETRE 150
33 PANKREATİK STENT adet STENT PANKREATİK 5 F/5CM 20
34 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ adet PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20 400
35 PİLOR DİLATASYON BALONU adet PİLOR DİLATASYON BALONU 10MM (30CH) 3
36 POLİPEKTOMİ SNARE adet POLİPEKTOMİ SNARE 50
37 SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ adet SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ 250
38 SKLEROTERAPİ İĞNESİ TEK LÜMENLİ ENDOSKOPİK (DİSPOSABLE ) adet SKLEROTERAPİ İĞNESİ ENDOSKOPİK 150
39 SKLEROTERAPİ İĞNESİ TEK LÜMENLİ (DİSPOSABLE ) adet SKLEROTERAPİ İĞNESİ KOLONOSKOPİK 150
40 STEND ÇIKARICI FORSEPS adet STENT ÇIKARICI KATETER 10
41 TAŞ EKSTRASYON BALONU, ERCP adet ERCP TAŞ ÇIKARTMA BALON KATETERİ 300
42 TİMSAH AĞIZLI FORCEPS adet YABANCI CİSİM YAKALAMA FORSEPSİ TİMSAH AĞIZLI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 10
43 DELİKLİ DİSPOSABLE KOLONOSKOPİ ŞORTU adet DELİKLİ ŞORT 12.000

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR