BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183972
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/309621
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pataloji Laboratuvarı İçin 23 Kalem Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 Merkez / BOLU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


İBEAH Patoloji Laboratuvarı İçin 23 Kalem Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/309621

1-İdarenin
a) Adı : BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD NO:58 14100 MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 374218 05 12
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İBEAH Patoloji Laboratuvarı İçin 23 Kalem Sarf Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Pataloji Laboratuvarı İçin 23 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AİBÜ BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacak olup, sözleşme süresi bitimine kadar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilecek yazılı siparişlere göre peyder pey malzeme teslimatı yapılacaktır. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde gerçekleştirilecek olup, sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamının sipariş süresi içerisinde İdareye teslim edilmesi zorunludur. Aksi durumlarda gerekli cezai işlemler tesis edilecektir. Sipariş teslim süresi tebliğ alındığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gündür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihi olarak kabul edilir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Barın Cad. No:58 Merkez / BOLU)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1)Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) yada Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için teklif verilmesi halinde; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanının teklif dosyasında sunulması zorunludur.
3)İstekliler, UBB belgelerinin üzerine teklif edilen ürünlerin ihale sıra numaralarını yazacaklardır yada teklif verilen ürünlerin UBB numaralarını belirten ayrı bir liste vereceklerdir.
4) İstekliler, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
5) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen her bir iş kalemi için en az bir adet numunenin ihale tarih ve saatinden önce İdareye gönderilmesi gerekmektedir. Numune gönderilmesi mümkün olmayan kalemler için katalog vb. tanıtım materyalleri ile teknik şartnameye cevap metnine ilişkin açıklama ve dokümanların Yeterlilik Belgeleri Tablosuna eklenmesi gereklidir. Numune veya teknik doküman gönderilmeyen kalemlere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR