ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00841412
Şehir : Bolu
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 23.07.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/346189
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
130 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve İlaç alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ayniyat Ambarı Gölköy/BOLU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gölköy / BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

130 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
130 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/346189
1-İdarenin
a) Adresi : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Kampüsü 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742705353 - 3742700066
c) Elektronik Posta Adresi : dishekimligi@ibu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 130 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve İlaç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ayniyat Ambarı Gölköy/BOLU
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip verilecek siparişler 7 iş günü içerisinde partiler halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gölköy / BOLU
b) Tarihi ve saati : 15.08.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numune sunulması zorunludur.
Numuneler orjinal ambalajında olacaktır.
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri, ihale komisyonunca incelenmek ve test edilmek üzere teklifleriyle birlikte teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numuneleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılabilir.
İstekliler Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka , menşei belirterek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir.
Numunelerin üzerinde firma adını, malzemenin ihale listesine göre sıra numarasını ve malzemenin adını belirten etiket olmalıdır.
Numune sunulmasının mümkün olmadığı durumlarda, numune sunulamayan kalemler için firma tarafından gerekli açıklama yapılarak ilgili ürün/ürünler hakkında tanımlayıcı tüm bilgileri içeren katalog yada açıklayıcı dökümanların sunulması gerekmektedir. İdare tanımlayıcı bilgileri yeterli bulmadığı taktirde numune getirilmesini zorunlu kılabilir ve gerekli gördüğü durumlarda tüm ürünleri deneyebilir. Sunulacak katologlarda ürünlerin yer aldığı sayfaların Türkçe tercümesinin, ihale kurallarına uygun olarak çevrilmiş olması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel ve Kamu Hastanelerine Tıbbi Sarf Malzeme ve İlaç satış işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gölköy / BOLU olup, bedelinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdinde bulunan (IBAN: TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015) nolu hesabına yatırıldığını gösteren dekont karşılığı alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gölköy / BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR