MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf ve biyomedikal sarf malzeme satın alınacaktır

MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069204
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/522089
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 Kalem Tıbbi Sarf Ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mersin Toros Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu, Biyomedikal Tüketim Deposu, Ayniyat Tüketim Deposu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Toros Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Yeni Mahalle, Cemal Pasa Cad. 5314 Sokak Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

20 KALEM TIBBİ SARF VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
DEVLET HASTANESİ -MERSİN TOROS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


20 Kalem Tıbbi Sarf Ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/522089

1-İdarenin
a) Adresi : YENI MAHALLE CEMALPASA CADDESI 33050 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242337180 - 3242388371
c) Elektronik Posta Adresi : mersindhs6.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Tıbbi Sarf Ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mersin Toros Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu, Biyomedikal Tüketim Deposu, Ayniyat Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren idarenin isteği doğrultusunda 6 ay içerisinde hastanenin ihtiyacına göre öngörülen ayların 15 ile 30 günleri arasında toplam 4 sipariş şeklinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin Toros Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Yeni Mahalle, Cemal Pasa Cad. 5314 Sokak Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemelerin TITUBB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunluluğu olup, istekliler teklif ettikleri kalemlerin karşısına UBB Barkod Numarasını( ürünlerin kutu bazında değil tekli paketler halindeki UBB) yazarak tekliflerinde sunacaklardır.
 2. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte teklif dosyasında sunacaktır.
 3. Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için kapsam dışı olduğunu kanıtlayıcı belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
 4. Yerli malı ürün beyanı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Sunulan belgelerin üzerine kalem numarası belirtilecektir. Ayrıca Yerli Malı ürünü teklif edenler ekteki tabloyu doldururak ihale dosyasına ekleyecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 4. isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
 5. Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
 6. Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
 1. İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
 2. İstekliler T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)'dan Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
 3. İstekliler teklif ettikleri kalemlerin karşısına UBB Barkod Numarasını yazarak tekliflerinde sunacaklardır.
 4. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınmış belge sunulacaktır.
 5. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince TİTUBB kapsamında olan ürünler için teklif veren istekliler satış merkezi yetki belgesi veya satış yeri yeterlilik belgesinden herhangi birini ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnamede istenen belgeler, vb. açıklamaları içeren dokümanlar ihale dosyasında sunulacaktır.
 2. Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla istenilen numuneler teklif sırasına göre ihale saatine kadar Satınalma İhale Komisyonu'na teslim edilecektir.
 3. Numunesi sunulmayan kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Toros Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Yeni Mahalle, Cemal Pasa Cad. 5314 Sokak Akdeniz/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR