KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf ve laboratuvar tetkik malzemesi satın alınacaktır

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01157844
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 07.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/170040
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
109 Kalem Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Tetkik, Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF VE LABORATUVAR TETKİK, SARF MALZEMESİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Tetkik, Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/170040

1-İdarenin

a) Adresi

:

HOROZLUHAN MAHALLESİ ABDÜLBASRİ SOKAK NO:4 SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3323104000 - 3322630666

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb42.ihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

109 Kalem Tıbbi Sarf ve Laboratuvar Tetkik, Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1-) Konya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınır İşlemleri Birimi 2-) Müdürlüğümüze Bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı 3-) Müdürlüğümüze Bağlı 112 KKM Başhekimliği Lojistik Destek Birimi

c) Teslim tarihi

:

Ürünler Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Yüklenici, verilen yazılı siparişe müteakip istenilen ürünleri 15 takvim günü, Halk Sağlığı Laboratuvarının ürünlerini 30 takvim günü içerisinde teslim etmek zorundadır. Teslim alınan ürünler son kullanma tarihi içerisinde bozulursa yüklenici tarafından yeni ürünlerle değiştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

29.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen kitler ve diğer sarf malzemeler TİTUBB/ÜTS kaydı olmalı ve barkod numarası bulunmalıdır. Teknik Şartnamede istenen; Kalite Belgeleri, Üretim izin belgeleri, Satış izin belgeleri, Hizmet yeterlilik belgeleri,(TİTUBB Kaydı, CE/Ec Belgesi, ISO Belgeleri ve Diğer kalite belgelerinin üzerlerine; her bir kalemin teklif numarası yazılarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  • 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.25.26.27.28.29.30.31.56.68.69.75.77.78.81.kalemlerin numuneleri ihale saatinden önce Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim edilecektir.

Halk Sağlığı Laboratuvarı
Adres: Sakarya Mah. Kamera Sok. No: 9 Selçuklu KONYA

  • 90.91.94.95.96.kalemlerin numuneleri ihale saatinden önce Konya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınır İşlemleri birimine teslim edilecektir.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Adres: Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA

  • 98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109. kalemlerin numuneleri ihale saatinden önce 112 KKM Başhekimliği Lojistik Destek Birimine teslim edilecektir.

112 KKM Başhekimliği Lojistik Destek Birimi
Adres: Büyüksinan Mah. Yanıkses Sok. No:14 Karatay/KONYA

  • Numune Teslim formunun bir nüshası ihale dosyasına konulacaktır. Diğer kalemler için istenen katolog, broşür veya numune seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Ürünler Teklif kalem sırasına göre Numune, katalog ve broşürler tek tek ayrıntılı şekilde incelenecektir. Teklif zarfı ile birlikte Numune, katalog ve broşür vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunesi istenen ürünler tek tek kontrol edilecek olup uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi (Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok. No:4 Selçuklu/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR