TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazlık lastik satın alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155766
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 26.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HÜRSÖZ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/165417
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kalem 128 Adet Yazlık Lastik Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAZLIK LASTİK ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YAZLIK LASTİK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/165417

1-İdarenin
a) Adresi : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562121107 - 3562144027
c) Elektronik Posta Adresi : tokat.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem 128 Adet Yazlık Lastik Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü (Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cd. No:4 Tokat) Ambarına veya idarenin uygun gördüğü bir depoya yükleme boşaltma ve istifleme dahil teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sipariş yazısından itibaren en geç 10 (on) takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü (Hocaahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cd. No:4 Tokat) Ambarına veya idarenin uygun gördüğü bir depoya yükleme boşaltma ve istifleme dahil teslim edilecektir. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir. Lastikler Müdürlüğümüz tarafından yükleniciye verilen araç plaka listesine göre yüklenicinin işyerinde veya idarenin uygun gördüğü takdirde yüklenicinin göstereceği yetkili işyerlerinde araçlara lastiklerin sökülmesi takılması, montaj demontaj ve balans ayarı hizmeti yapılacaktır.Yüklenici tarafından idareye teslim edilen ürünler idarenin ihtiyacına binaen yüklenici tarafından lastik sökme, takma, montaj demontaj ve balans ayarları (lastik, rot balans ayarları ve gerektiği durumlarda jant torna vb. işlemler ) hizmetlerini ücretsiz olarak verecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
b) Tarihi ve saati : 08.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Alınacak lastikler balans ayarı yapılarak araçlara takılacaktır. Gerekirse lastiklerin standartlarına uygunluk inceleme giderleri yükleniciye âittir. Lastik değişiminde siboplar da yenilenecektir. Bu hizmetler Tokat İl Merkezi sınırları içinde yüklenici firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Otomobil Lastikleri için TSE11374 ve Hafif Ticari Araç Lastikleri için TS11375 standardına uygunluk belgeleri ibraz edilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerce teklif edecekleri lastiklerin markalarını tekliflerinde belirtecek olup; teknik özelliklerinin, lastik desenlerinin görülebileceği orjinal katolog veya broşür veya teknik şartnameye cevap/uygunluk dokümanları teklif zarfında verilmelidir. Dokümanlar üzerinden teklif edilen kalem için birden fazla seçeneği olması halinde istekli tarafından kaşe -imza edilmek suretiyle işaretlenecektir. Aksi halde İhale Komisyonu tarafından seçenekler üzerinden değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 Satın Alma Birimi TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR