AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Yazlık meyve ve sebze alınacaktır

AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155382
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/147294
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM YAZLIK MEYVE MEYVE VE SEBZE ALIMI (CİNS VE MİKTARI Ek-1 ALIMA AİT DİĞER BİLGİLER'DE BELİRTİLMİŞTİR.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
11'İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

2 Kısım Yazlık Meyve Sebze Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/147294
1-İdarenin
a) Adresi : 11'INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565181985 - 2565120310
c) Elektronik Posta Adresi : omkaya@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM YAZLIK MEYVE MEYVE VE SEBZE ALIMI (CİNS VE MİKTARI Ek-1 ALIMA AİT DİĞER BİLGİLER'DE BELİRTİLMİŞTİR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 11.KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIĞI TŞN.(TÜK.)-403 MAL SAYMANLIĞI DEPOSU SÖKE/AYDIN
c) Teslim tarihi : Teslimat: 01 Mayıs 2020- 31 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakipişe başlanacaktır. O aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili tebligatlar; düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç iki gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır. Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Getirilecek malın miktarı için teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır.Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek veya kanuni vekilini göndererek, saat 17:00'ye kadar öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği hususunda idare serbest ve yetkilidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR