AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ


ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (TABLO 1):

S.No İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSE BİLGİLERİ
İMAR DURUMU
1 İstanbul Ataşehir Küçük
Bakkalköy (Barbaros)
3363 12 Arsa (İlköğretim Alanı) 11.538,07 m² Tam
(Maliye Hazinesi)

Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı
2 İstanbul Pendik Yayalar (Kavakpınar) 8135 8 Okul 12.848,16 m² Tam
(Maliye Hazinesi)
Ortaöğretim Tesis Alanı
3 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan (Ekinoba) 0 3780 Tarla 1.607,80 m² Tam
(Maliye Hazinesi)
İlköğretim Tesis Alanı
4 İstanbul Büyükçekmece Mimarsinan (Ekinoba) 0 3782 Tarla 2.159,66 m² Tam
(Maliye Hazinesi)
İlköğretim Tesis Alanı
5 İstanbul Küçükçekmece Halkalı (Atakent) 512 7 Arsa 6.477,77 m² Tam - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ)
Ortaöğretim Tesis Alanı
6 İstanbul Silivri Alibey (Yeni Mah.) 1677 1 Arsa (İlköğretim Alanı) 8.916,52 m² Tam
(Maliye Hazinesi)
İlköğretim Tesis Alanı
7 İstanbul Başakşehir Kayabaşı 1010 3 Arsa 12.057,46 m² Tam
(Maliye Hazinesi)
Lise Alanı

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZ (TABLO 2):
S.No İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ ÜZERİNDEKİLER İMAR DURUMU
1 İstanbul Arnavutköy Bolluca 299 5 Arsa 26.049,77 m² 2371/2400 (25.735,00 m²) Trafo (10,00 m²) Kısmen Kültürel Tesis Alanında, Kısmen Spor Alanında, Kısmen Yönetim Merkezi Alanında, kısmen de Yol Alanında kalmaktadır.


1-) Yukarıda Tablo-2’de belirtilen taşınmazın Hazineye ait olan 2371/2400 hissesinin (25.735,00 m²) yükleniciye devredilerek, karşılığında Tablo-1’de belirtilen taşınmazlar üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol (AKOY Protokolü) uyarınca projesine uygun olarak okul binası yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 04/09/2019 Çarşamba günü saat 14:00’de İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ yapılacaktır.
2-) Tablo-2’de belirtilen taşınmazın tahmini bedeli olan toplam 64.337.500,00-TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 64.061.000,00-TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3-) İhale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Tabi Değildir. Ayrıca taşınmazların bedeli 2863 sayılı Kanun gereğince verilen sertifika ile ödenemez.
4-) İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli KDV dahil 500,00-TL (Beşyüz-TL)’dir.
5-) İhalenin toplam tahmini bedeli 64.337.500,00-TL olup, geçici teminat miktarı 9.650.625,00-TL’dir.
6-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.
7-) Satışı yapılan taşınmazlar KDV, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8-) İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a-) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin belgeleri,
b-) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
c-) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin teminat makbuzu (hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.) veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27 nci Maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekir.
d-) Gerçek kişilerin tasdikli ( T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, ikametgah belgesini, Özel hukuk Tüzel kişilerin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;
Kamu Tüzel Kişilerin ise tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olarak teklif verilecekse, ortak girişim beyannamesinin noter tasdikli olması zorunludur)
e-) İhale dokümanı bedeli olan 500,00-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini;
İhale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No:11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
9-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adresinde (https://istanbul.csb.gov.tr) görülebilir. Ayrıca şartnameler de İhale Servisinde ücretsiz görülebilir.
10-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-) Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
12-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR