BİTLİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı inşaat yapılacaktır

BİTLİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034377
Şehir : Bitlis
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 05.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğü’
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Müdürlüğü)
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)
İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m²) Cinsi İmar Durumu UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
BİTLİS Mutki Bozburun Köyü 113 1 6.948,62
……
İmarsız BOZBURUN KÖYÜ 10 DERSLİK YAPIM İŞİ / PROJE BEDELİ = (Okul Binası Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil maliyeti) 2.100.000,00 TL
BİTLİS Mutki Kocainiş Köyü 102 3 2.720,41
……
İmarsız KOCAİNİŞ KÖYÜ 2 DERSLİK ANASINIFI YAPIM İŞİ / PROJE BEDELİ = (Okul Binası Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil maliyeti) 400.000,00 TL
Toplam 2.500.000,00 TL
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m²) Cinsi İmar Durumu TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL)
BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAHALLESİ 577 2 780,51 Arsa Konut Alanı 102.000,00 TL
BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAHALLESİ 627 2 2.091,51 Arsa Konut + Ticaret Alanı 842.000,00 TL
BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAHALLESİ 1031 4 2.856,87 Arsa Konut + Ticaret Alanı 1.575.000,00 TL
Toplam 2.519.000,00 -TL

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 13/09/2019 tarihinde saat 10:00’de BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 1 adet BOZBURUN KÖYÜ 10 DERSLİK (Okul Binası Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil maliyeti) 2.100.000,00 TL ve 1 adet KOCAİNİŞ KÖYÜ 2 DERSLİK ANASINIFI (Okul Binası Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil maliyeti) 400.000,00 TL Yapım İşlerine karşılık, tablo 2 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 2.519.000,00 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 19.000,00 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3- -Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4- Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 365 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
5- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6- Geçici teminat bedeli 377.850,00 TL dir. (üçyüzyetmişyedibinsekizyüzellitürklirası) -.
7- İhale dokümanında yer alan belgeler Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL (BeşyüzTL) dir.
8- İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER :
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),
b) Geçici teminat olan 377.850,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.bitlis.csb.gov.tr adresinden görülebilir. ILAN olunu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR