ESKİŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı inşaat yaptırılacaktır

ESKİŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:1)

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli
Eskişehir Odunpazarı Emek 17350 19 3.268,85 Arsa Anaokul Okul binası ve çevre düzenlemesi KDV dahil 2.050.000,00 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi İmar Durumu Taşınmaz Rayiç
Değeri (TL)
Eskişehir Seyitgazi Kırka - 974 8.560,00 Tarla A-2 Konut Alanı 230.778,00
Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 12 635,16 Arsa A-2 Konut Alanı 349.338,00
Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 13 671,63 Arsa A-2 Konut Alanı 369.397,00
Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 14 703,87 Arsa A-2 Konut Alanı 387.129,00
Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 15 703,81 Arsa A-2 Konut Alanı 387.096,00
Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 16 695,53 Arsa A-2 Konut Alanı 382.542,00
Toplam 2.106.280,00


ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo:3)

S.No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi İmar Durumu Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli
1 Eskişehir Odunpazarı Emek 17350 18 5.939,07 Arsa İlköğretim Alanı Okul binası ve çevre düzenlemesi KDV dahil 8.600.000,00 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 4)

S.No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi İmar Durumu Taşınmaz Rayiç
Değeri (TL)
1 Eskişehir Çifteler Erbap 670 1 68.656,26 Arsa Toplu Konut Alanı (4 kat) 2.883.562,92
2 Eskişehir Odunpazarı Mamuca 9627 7 311,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 248.800,00
3 Eskişehir Odunpazarı Mamuca 9627 8 252,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 189.000,00
4 Eskişehir Odunpazarı Mamuca 9627 9 297,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 222.750,00
5 Eskişehir Odunpazarı Mamuca 9627 11 269,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 201.750,00
6 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 7604 4 328,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 172.200,00
7 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 7604 7 145,00 Arsa Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı 72.500,00
8 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 7860 16 270,49 Arsa Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı 175.818,50
9 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 7860 17 245,11 Arsa Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı 159.321,50
10 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 15447 50 904,81 Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 542.886,00
11 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 15447 52 904,64 Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 542.784,00
12 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 15447 53 905,01 Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 543.006,00
13 Eskişehir Odunpazarı Orhangazi 15447 54 904,65 Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 542.790,00
14 Eskişehir Odunpazarı Yıldıztepe 5312 12 1.328,00 Arsa Bitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı 1.992.000,00
15 Eskişehir Tepebaşı Karagözler 157 11 599,04 Arsa Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 329.472,00
Toplam 8.818.640,92


1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, Tablo 1 ve 2 deki taşınmazlar için 05.11.2019 tarihinde saat 10:00’da, Tablo 3 ve 4 deki taşınmazlar için ise 05.11.2019 tarihinde saat 11:00’de Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2.050.000,00 TL maliyetli okul binasına karşılık Tablo 2 de belirtilen 6 (altı) adet ve taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 2.106.280,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak,, ihale sonucu oluşan bedel ile 2.050.000,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
3 - Tablo 3 de belirtilen taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 8.600.000,00 TL maliyetli okul binasına karşılık Tablo 4 de belirtilen 15 (onbeş) adet ve taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.818.640,92 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.600.000,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.
4 - Projenin uygulama süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür (İklim koşulları dikkate alınmıştır).
5 -Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, Tablo 1 deki için 2.050.000,00 TL ve Tablo 3’deki için ise 8.600.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.
6 – Tablo 1 de belirtilen taşınmaz için geçici teminat bedeli 315.942,00 TL, Tablo 3’deki taşınmaz için geçici teminat bedeli 1.322.797,00 TL’dir.
7 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)
8 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminatın nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Eskişehir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
10- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR