TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı okul yaptırılacaktır

TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Çevre ve Şehiriclik  İl Müdürlüğü Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATI YAPILMASINA DAİR İLAN

27. GRUP
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No Okul Adı Proje No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm
(m²)
İnşaat Taban Alanı
(m²)
Toplam İnşaat Alanı
(m²)
Okul Binası Yak. Maliyeti
(₺)
1 Anaokulu MEB.2004.58.AO Tekirdağ Çorlu Muhittin 1310 / 3 14.173,62 464,00 1.318,00 3.250.000,00
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞINDA YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S.No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu
1 Tekirdağ Çorlu Kazımiye 2558/2 1.990,20 Konut Alanı
2 Tekirdağ Çorlu Silahtarağa 127/20 184,00 Ticaret Alanı
İHALE BİLGİLERİ
Karşılık Hazine Taşınmazlarının Toplam Rayiç Bedeli (₺) Top. Okul Binası Çevre Düzen. KDV Dahil Maliyeti (₺) Geçicici Teminat Miktarı (₺) İhale Yeri İhale Tarihi / Saati
3.478.720,00 3.250.000,00 521.808,00 Tekirdağ Çevre ve Şehiriclik
İl Müdürlüğü Konferans Salonu
23.10.2019
09:00
28. GRUP
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No Okul Adı Proje No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm
(m²)
İnşaat Taban Alanı
(m²)
Toplam İnşaat Alanı
(m²)
Okul Binası Yak. Maliyeti
(₺)
1 Muhittin Mahallesi
4 Derslikli Anaokulu
MEB.2004.58.AO Tekirdağ Çorlu Muhittin 1859/2 20.888,66 464,00 1.318,00 3.250.000,00
2 Çorlu Muhittin İlkokulu 11231 Y/Y1 Tekirdağ Çorlu Silahtarağa 3092/1 4.537,98 672,00 3.360,00 6.500.000,00
3 Çorlu Ortaokulu 11231 Y/Y1 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan 2550/5 9798,54 672,00 3.360,00 6.500.000,00
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞINDA YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S.No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu
1 Tekirdağ Çorlu Kazımiye 202/240 2.152,24 Konut Alanı
2 Tekirdağ Çorlu Kazımiye 1696/32 2.248,20 Konut Alanı
3 Tekirdağ Çorlu Reşadiye 367/3 10.400,00 Konut Alanı
İHALE BİLGİLERİ
Karşılık Hazine Taşınmazlarının Toplam Rayiç Bedeli (₺) Top. Okul Binası Çevre Düzen. KDV Dahil Maliyeti (₺) Geçicici Teminat Miktarı (₺) İhale Yeri İhale Tarihi / Saati
16.284.136,00 16.250.000,00 2.442.620,40 Tekirdağ Çevre ve Şehiriclik
İl Müdürlüğü Konferans Salonu
23.10.2019
10:00
29. GRUP
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S.No Okul Adı Proje No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm
(m²)
İnşaat Taban Alanı
(m²)
Toplam İnşaat Alanı
(m²)
Okul Binası Yak. Maliyeti
(₺)
1 Ergene İlkokulu 11231 Y/Y1 Tekirdağ Ergene Marmaracık -/4066 10.166,16 672,00 3.360,00 6.500.000,00
2 Kapaklı Ortaokulu 11231 Y/Y1 Tekirdağ Kapaklı İsmetpaşa 308/1 14.510,00 672,00 3.360,00 6.500.000,00
3 İsmetpaşa Mahallesi Ortaokulu 11231 Y/Y1 Tekirdağ Kapaklı İsmetpaşa 1558/2 5.925,66 672,00 3.360,00 6.500.000,00
4 Aydoğdu Mahallesi Ortaokulu Özel Proje Tekirdağ Süleymanpaşa Aydoğdu 2325/415 1.923,53 599,00 3.116,00 6.500.000,00
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞINDA YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI
S.No İli İlçesi Mah. Ada / Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu
1 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan 2542/1 18.435,39 Konut Alanı
2 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan 2543/1 2.418,60 Konut Alanı
3 Tekirdağ Çorlu Şeyhsinan 2543/3 5.933,22 Konut Alanı
4 Tekirdağ Ergene Sağlık -/104 15.300,00 1/1000 Uyg. İmar Planında kısmen park alanı, kısmen yol, kısmen spor alanı, kısmet ticaret alanı
İHALE BİLGİLERİ
Karşılık Hazine Taşınmazlarının Toplam Rayiç Bedeli (₺) Top. Okul Binası Çevre Düzen. KDV Dahil Maliyeti (₺) Geçicici Teminat Miktarı (₺) İhale Yeri İhale Tarihi / Saati
26.184.362,40 26.000.000,00 3.927.654,36 Tekirdağ Çevre ve Şehiriclik
İl Müdürlüğü Konferans Salonu
23.10.2019
11:00
ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATI İHALE İLANI
1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre PAZARLIK USULÜ ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulanacaktır.
Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
3- Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
4- Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 480 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.
6- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
8- Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmaz(lar)ının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescili(leri) yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İsteklilerin;
a)İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b)Geçici teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d)Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,
e)İhale dokümanı bedeli olan 500,00TL'nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,
f)Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),
Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet adreslerinden görülebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR