KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa karşılığı okul yaptırılacaktır

KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068927
Şehir : Kırklareli / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 23.10.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet okul binasına karşılık Tablo 2'de belirtilen Hazine taşınmazları yükleniciye verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRKLARELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ İLANI

OKUL İNŞAATININ YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

SIRA NO OKUL ADI İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) İNŞAAT TABAN ALANI (m²) TOPLAM İNŞAAT ALANI (m²) OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME VE KDV DAHİL MALİYETİ (TL)
1 Babaeski Anaokulu (8 Derslik) Kırklareli Babaeski Gaziosmanpaşa 389 205 11.893,40 916,00 1.795,00 4.487.500,00
2 Bilim Sanat Merkezi Kırklareli Merkez Camikebir 1277 1 8.108,00 916,00 3.515,00 7.381.500,00
YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ İMAR DURUMU TOPLAM RAYİÇ
BEDELİ (TL)
1 Kırklareli Lüleburgaz Kurtuluş 1310 1 7.019,79 Arsa 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi 10.529.550,00
2 Kırklareli Pınarhisar Beylik 30 6 7.732,00 Tarla Konut Alanı + Yol 1.353.100,00
İHALE BİLGİLERİ
OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME VE KDV DAHİL MALİYETİ KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARININ
TOPLAM RAYİÇ BEDELİ
İHALE YERİ İHALE TARİH VE SAATİ
₺11.869.000,00 ₺11.882.650,00 Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İhale Salonu
25 Kasım 2019
14:30
1. Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine tabidir.
2. Tablo 1'de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet okul binasına karşılık Tablo 2'de belirtilen Hazine taşınmazları yükleniciye verilecek olup, yapılacak okulların toplam inşaat bedelleri ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların bedeli arasında Hazine lehine meydana gelen 13.650,00 TL farkın artırılması suretiyle teklif alınacaktır. Oluşacak ihale bedeli, sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3. Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
4. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.
5. Geçici teminat bedeli 1.782.397,50 TL'dir (birmilyonyediyüzseksenikibinüçyüzdoksanyeditürklirasıellikuruş)
6. İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 500 (beşyüz) TL’dir.
7. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi değildir.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
9. Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescilleri yapılacaktır. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. Bu teminat mektubunun süresi geçici kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılacaktır.
10. İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,
c) 1.782.397,50 TL geçici teminat bedeli nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
ç) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL'nin Kırklareli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
e) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenilen belgeleri,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
11. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale ilanı https://www.milliemlak.gov.tr ve https://kirklareli.csb.gov.tr/duyurular internet sitelerinden görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR