BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eski  Atatürk Devlet Hastanesinin ( Altıeylül ilçesi Yıldız Mah.7948 ada 2 parsel bulunan binaların yıkımı) Yıkılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No:7 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESKİ ATATÜRK DEVLET HASTANESİNİN YIKIM İŞİ İHALESİ İLANI

1. Eski Atatürk Devlet Hastanesinin ( Altıeylül ilçesi Yıldız Mah.7948 ada 2 parsel bulunan binaların yıkımı) Yıkılması, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkılması işi ihale edilecektir.

2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. İhale, 19/09/2019 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat:11.00’ de Karesi Mah. Dokumacılar Sk. No:7 KARESİ/BALIKESİR adresinde bulunan Müdürlüğümüz toplantı odasında yapılacaktır.

4. Tahmin edilen bedel K.D.V. HARİÇ 1.713.786,60.- TL. olup, geçici teminat bedeli en az 154.250,00 TL ’dir.

5. İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Balıkesir Yatırım İzleme Müdürlüğünden satın alınabilinir.

6. İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

ADET ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (MİNİMUM) YETERLİLİK ŞARTI
Mini Ekskavatör
2 2300 kg. Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Ekskavatör 2 Yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (minimum 24mt.) Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Kamyon 5 İstiap Haddi 25 TON Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Yükleyici (Bekolu) 2 11000 kg. Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

7. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;
2019 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi
Geçici Teminata İlişkin Belge .
Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
Vekâleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri,
En az 5(beş) yıllık İnşaat Mühendisi ve en az 3(üç) yıllık İnşaat Teknikeri bulundurmayı içeren taahhütname,
İş bitirme Belgesi, (Tek belgede en az 100.000,00.-TL’lik yıkım işine ilişkin iş bitirme belgesi)
İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

8. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11. 2886 Sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

12.Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR