KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158885
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 10.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Alipaşa Mahallesi 634 ada 149 parsel Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan Kütahya Belediyesi Eski Kültür Sarayı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun temizlenmesi ile idaremizce verilecek olan çakılın serilerek doldurulması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 21 Nisan 2020 / Salı / 14.00
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
Taşınmaz Bilgileri Muhammen Bedel
(KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Özel Geçici Teminat
(TL)
Alipaşa Mahallesi 634 ada 149 parsel
Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan Kütahya Belediyesi Eski Kültür Sarayı
(Yaklaşık 1.633,44 m2 taban alanına sahip, Bodrum, Zemin, 1.Kat, 2.Kat, 3.Kat ve Çatı Katı)
100.000,00.- 3.000,00.- 30.000,00.-

2.İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a.Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
b.Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
c.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi
-Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,
d.İmza Sirkülerini Vermesi
-Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
e.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.
f.3.000,00.-TL tutarındaki muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.
g.30.000,00.-TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.
h.Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)
İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR