ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda karşılığında yıkım ve harfiyat işi yaptırılacaktır

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şanlıurfa  İli Eyyübiye İlçesi Büyükşehir Belediyesi Ek Binası Hurda Karşılığında Yıkılması Ve Molozların Atılması İşidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa  İli Eyyübiye İlçesi Büyükşehir Belediyesi Ek Binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLAN METNİ

1. İhaleyi yapan idarenin bilgileri
a. İdarenin Adı: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b. Adres: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı;Paşabağı Mah. Adalet Cad. Konak Plaza 17/6 HALİLİYE/ŞANLIURFA
c. Telefon: 414 3185100
d. Fax: 4143152224
e.Elektronik posta adresi bilgi@sanliurfa.bel.tr
2. İhalenin konusu: Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Büyükşehir Belediyesi Ek Binası Hurda Karşılığında Yıkılması Ve Molozların Atılması İşidir. Bu iş için yıkım öncesi ve enkazı sırasında çıkan hurdalara karşılık şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilecektir. Yıkım ve enkaz kaldırma işi 2886 Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre açık artırma şeklinde yapılacaktır. Açık artırma 12.700,00 TL (Onikibinyediyüz) Türk Lirası muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Söz konusu yıkım işi ihale dokümanının bir eki olan teknik şartnamede belirtilen usuller çerçevesinde yapılacaktır.
3. İhale: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda 22.08.2019 tarihinde Saat: 10:00 da yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. İhale Dokümanı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Doküman Bedeli 500 TL'dir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi veznelerine ödenecektir. Tahsilat makbuzu ihale dosyasında sunulacaktır.
6. İhaleye Katılacak olan İsteklilerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz dosyaya sunmaları
gerekmektedir. Ortak girişim yapacak isteklilerin her biri ayrı ayrı belgelerini dosyaya
sunmaları gerekmektedir.
a. Standart forma uygun Teklif Mektubu
b. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzunun aslı. ( Teminat Bedeli
internet bankacılığından Havale / EFT yolu ile yatırılmış ise bu yöndeki belgenin
muhasebe biriminde onaylatılmış sureti.)
c. Tüzel kişi olması halinde İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde ise imza beyanı. ( Noter Onaylı, Fotokopi olması durumunda Aslı idare tarafından Onaylanmış sureti)
d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e. Resmi kurumlar nezdinde gerçekleştirilmiş yıkım işine ait İş Deneyim Belgesi.
( Yıkım İş Bitirmesi)
f. Tüzel Kişi olması halinde, tüzel kişiliğin son ortaklar durumunu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi
g. Ortak Girişimler İçin İş Ortaklığı Beyanı
h. Doküman alındığına dair makbuz
i. Vekil olması halinde vekâletname
j. Firma yetkilisince imzalanmış standart forma uygun yer görme belgesi
7. 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu çerçevesinde yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. İhaleye katılmaları halinde geçici teminat ve ödeme yapılan bedeller gelir olarak kaydedilir ve sözleşme feshedilir.
8. İhale 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45, 46, 47, 48, ve 49. Maddelerine göre yapılır ve aynı kanun çerçevesinde karara bağlanır.
9. İhale sonucu her ne şekilde olursa olsun herhangi bir neden olmaksızın idare ihaleyi iptal edebilir.
10. Geçici Teminat: İhaleye istekli olanların yıkım karşılığı enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı olarak belirlenen asgari 101.250,00 TL. tutarın %10’nu olan 10.125,00 TL.(Onbinyüzyirmibeşlira) Geçici teminatı belge olarak dosyaya sunmaları gerekmektedir. Geçici Teminat İdarenin Banka hesabına nakit olarak yatırılabilir veya banka teminat mektubu şeklinde sunulabilir. Banka teminat mektubu hiçbir şart olmaksızın nakite çevrilebilir şekilde olması gerekmektedir. Bu şekilde olmayan Teminat mektupları geçersiz sayılacaktır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin geçici teminatın tamamını karşılaması yeterlidir. Geçici Teminat Mektubu süresi İhale tarihi itibari olmak şartı ile 1 aylık olacaktır. Yani Mektuplar 22/09/2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.
11. İş Deneyim olarak Resmi kurumlardan alınmış yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi olmalıdır. İş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini (81.000,00 TL) karşılamak zorundadır. Ortak girişimlerde ortaklardan bir tanesinin iş deneyim belgesi ihale muhammen bedelinin % 80 ini karşılaması yeterlidir. Ortak girişim yapan isteklilerin bir tanesi istenen şartları sağlıyorsa dahi diğerlerinin B III grubu iş bitirme belgesi sunmaları gerekmektedir. Örneğin ortak girişim yapan 2 kişinin bir tanesi yıkım iş bitirmesi verilen teklifi karşılıyor olsa bile diğerinin B III gurubu iş bitirme belgesinin olması gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR