EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE  BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İhtiyaç fazlası mal ve malzemeler mübadele karşılığı satılacaktır

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) İKMAL VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034017
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : AYRANCI MAH. / ÇANKAYA
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
EGM Satış, Hibe, HEK ve Hurda Yönetmeliği (4645 Sayılı Kanun)
İhale Türü
:
Satış

0 tarihli ve No:2008/14176 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLAN METNİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca ihtiyaç fazlası malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin;
a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü
a) Adresi : Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06540 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 312 462 39 58 – Fax : 312 428 81 17
c) Elektronik posta adresi : ---
2-Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1. KISIM
1- (1) Adet 0062 kuyruk numaralı MD600N marka helikopter
2- (1) Adet 0064 kuyruk numaralı MD600N marka helikopter
3- MD600N marka helikopterlere ait (557) kalem yedek parça

2. KISIM
1- Eurocopter AS-355F2 helikopterlerine ait (745) kalem yedek parça
Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı) Mübadelesi yapılacak ihtiyaç fazlası mal ve malzemelerle ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.
3-Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı 1. KISIM
1- (2) Adet Timsan Elektrikli Çekici TİM 25E
2- (4) Adet Timsan Dizel Çekici TİM 25
3- (1) Adet RX2020P Stil Marka Forklift
4- (1) Adet New Holland LM1745 Telehandler Teleskopik Yükleyici
5- (1) Adet Mercedes 2632LD E6 Actros ADR’li Kamyon
6- (4) Adet Mercedes Atego 1518KK/42 E6 ADR’li Kamyon
7- (1) Adet Mercedes Atego 1518UK/42 E6 ADR’li Kamyon
8- (1) Adet Mercedes Actros 3242 L ADR E6 Kayar Çatılı Uzun Yol Kamyonu
9- (1) Adet Mercedes-Benz Atego 1518 Euro 6 üzeri KRS 60 Vakumlu Yol Süpürme Aracı (6 metreküp)
10- (1) Adet New Holland TD 110 Bluemaster Traktör (Kar Küreme Mekanizması ve Sepet Tipi Tuz Serpme Makinası ile Birlikte)
11- (2) Adet SGMS SG-G4 Elektrikli Hizmet Aracı (4 Kişilik)
12- (2) Adet Toyota Hilux Advanture 2.4 M/T 4x2 (İtfaiye Üst Yapısı ile Beraber)
13- (4) Adet Toyota Hilux 2.4 4x4 Hi-Cruiser A/T Arazi Aracı

2. KISIM
1- (3) Adet Renault Megane Sedan Touch 1.5 dCi EDC110 BG
2- (4) Adet 10.5 inç iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256 GB
Durumu ve özellikleri Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.
4- İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri Mübadele karşılığı alınacak olan mallar 180 (yüz seksen) takvim günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Ufuk Danişment Polis Heliportu Gölbaşı/ANKARA adresine bir defada teslim edilecektir.
5- İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri Mübadele karşılığı 1. kısım için verilecek olan (1) adet 0062 kuyruk numaralı MD600N marka helikopter, (1) adet 0064 kuyruk numaralı MD600N marka helikopter ile MD600N marka helikopterlere ait (557) kalem yedek parça ve 2. kısım için verilecek olan Eurocopter AS-355F2 helikopterlerine ait (745) kalem yedek parça yükleniciye tebligatını müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Ufuk Danişment Polis Heliportu Gölbaşı/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer : Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati 03/09/2019 - 15:00
7-Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel

1. Kısım için: 8.126.130,02 TL (Sekiz milyon yüz yirmi altı bin yüz otuz TL iki KRŞ)

2. Kısım için: 456.976,00 TL (Dört yüz elli altı bin dokuz yüz yetmiş altı TL)

8- İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

1. Kısım için: 8.228.747,94 TL (Sekiz milyon iki yüz yirmi sekiz bin yedi yüz kırk yedi TL doksan dört KRŞ)

2. Kısım için: 480.830,20 TL (Dört yüz seksen bin sekiz yüz otuz TL yirmi KRŞ)

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tebligat adresini gösterir belge,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren Merkez Bankasından alınan alındı belgesi,
1. Kısım için teklif verilecekse en az 246.862,44 TL (İki yüz kırk altı bin sekiz yüz altmış iki TL kırk dört KRŞ)
2. Kısım için teklif verilecekse en az 14.424,91 TL (On dört bin dört yüz yirmi dört TL doksan bir KRŞ)
Bütün kısımlar için de teklif verilecekse en az 261.287,35 TL (İki yüz altmış bir bin iki yüz seksen yedi TL otuz beş KRŞ)
d) Vekaleten mübadeleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL BELGESİ,
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 200,00-TL (iki yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 03/09/2019 günü saat 15:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
14- Mübadele üzerinde bırakılan isteklilerle her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
15- Bu mübadelede kısımlara göre kısmi teklif verilebilir.
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Ufuk Danişment Polis Heliportu Gölbaşı/ /ANKARA adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR