TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tire Belediye Başkanlığı’na ait olan Yeni Mahalle 103 ada  42 Parselde T-3 (Ticaret 3 Kat) müsaadeli taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret(dükkan),balık hali inşa edilmesi işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Tire/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim  caddesi No:19 Tire/İzmir
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
YENİ MAHALLE 103 ADA 42 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ
İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU: Mülkiyeti Tire Belediye Başkanlığı’na ait olan Yeni Mahalle 103 ada 42 Parselde T-3 (Ticaret 3 Kat) müsaadeli taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret(dükkan),balık hali inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü,belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırmı suretiyle ihale edilecektir.
2. İHALE KONUSU TAŞINMAZ:

İLİ İLÇESİ MAHALLE Geçici Teminat TL ADA PARSEL Toplam Arsa Alanı (m²) İmar Durumu E:
İZMİR TİRE YENİ 155.809,00 103 42 612,79 3

3. İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI : İhale, 28/08/2019 tarih Çarşamba günü, saat 14:00’da “Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim caddesi No:19 Tire/İzmir” adresindeki, Tire Belediye Başkanlığı Binası’nda yapılacaktır.
4. ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER : Tire Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00TL (binLira)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)
5. İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Yeni mahalle, 103 ada 42 parsel üzerinde kat karşılığı İŞYERİ inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm bürüt alanı toplamı baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar olan % 50 üzerinden yapılacak olup ihale toplam bağımsız bölüm bürüt alanı ( %50+%50) +10.000,00TL+ Para(TL) üzerinden en fazla Parayı (TL) teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan işyerleri 1.Bodrum Kat ve 1. Kat, istekliye zemin kat ve 2.Kat, 2.Bodrum katı ortak kullanım şeklinde paylaşım yapılacaktır. Yüklenici kendi payına düşen işyerlerinin büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm işyerleri eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile projede değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen proje idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Yüklenici tüm işyerlerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen işyerlerinde kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır.
6. TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 5.193.625,96TL (Beş Milyon yüz doksan üç bin altı yüz yirmi beş Lira doksan altı kuruş) TL ’dır.
7. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı (155.809,00TL)yatırması gerekir.
1. Başvuru Dilekçesi
2. Kanuni Tebligat(Türkiye’de Adres Göstermek,gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını,tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeli)
3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini gösteren belge).
4.İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
5.İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri
6. Borcu Yoktur Belgesi(vergi dairesi ve SGK)
7. Mali Durum Bildirisi
8. Ortak Girişim Beyannamesi
9. Teklif Mektubu
10. Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu
11-Teknik Personel Bildirisi
12.Teknik Personel Taahhütnamesi
13.İş deneyim belgesi
14.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge
b) İhale Şartnamesi
c) Özel İdari Şartname
d) Teknik Şartnameler
e) Sözleşme Tasarısı
f) .İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
g) İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
h) İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,
i) İşe ait şartnamenin İlanın 8. Yeterlik kriterleri başlıklı bölümün 2. maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
k) İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)
- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi veya mimar (şantiye şefi)
- 1 adet en az 5 yıl deneyimli Makine mühendisi
- 1 adet en az 5 yıl deneyimli Elektrik mühendisi
- 1 adet tam zamanlı C sınıfı iş güvenlik uzmanı
8. YETERLİLİK KRİTERLERİ:
1- İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan inşaatın) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %20’sinden az olmaması gerekir.
2- İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; takribi bedelin %50 den az olmamak kaydıyla ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede düzeltme yapılmış olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğ'inde yer alan B II grubu işleri yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklık payı %80 in altında olan pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %80 i oranında, ortaklık payı %20 nin altında olan ortaklar ise istenen asgari iş deneyim tutarının %20 sinden az olmamak koşuluyla iş deneyimini sağlamaları, diğer ortaklar ise ortaklık payları nisbetinde iş deneyimini sunmaları zorunludur.)
9. YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1.000,00TL. (bin lira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine eklenecektir. İhalede yeterlik alabilmek için 7.nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, ihale tarihinden önce en geç 28/08/2019 Çarşamba günü saat 14:00' a kadar alındı karşılığı yazı işleri müdürlüğüne verilmesi gerekir.
10. UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.
11. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.
12. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
13. ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla para artırımı (inşaat alanı %50 +10.000,00TL+ para ) yapan istekli üzerinde bırakılacaktır.
14. İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR