SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Selçuk Belediyesi'ne ait lojman binalarının yıkılması işi yaptırılacaktır

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066873
Şehir : İzmir / Selçuk
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / SELÇUK
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 18.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Selçuk Belediyesine Ait 3046 Ada 1-2-3-4 Parsel ve 3044 Ada 1-2-3-4 Parsellerdeki A-B-C-D blok binaların (belediye lojman binaları) Yıkılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


SELÇUK BELEDİYESİNE AIT 3046 ADA 1-2-3-4 PARSEL VE 3044 ADA 1-2-3-4 PARSELLERDEKİ A-B-C-D BLOK BİNALARIN (BELEDİYE LOJMAN BİNALARI) YIKILMASI İŞİNE AİT İHALE İLANI
İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi 7 35920 SELÇUK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328926925 - 2328928284
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@selcuk.bel.tr


2-İhale konusu işin

Sıra Nevi Tahmin edilen bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale saati

1
Selçuk Belediyesine Ait 3046 Ada 1-2-3-4 Parsel ve 3044 Ada 1-2-3-4 Parsellerdeki A-B-C-D blok binaların (belediye lojman binaları) Yıkılması İşi 15.900,00 TL (OnbeşbindokuzyüzTürkLirası)
K.D.V. Hariç
Tahmin edilen bedelin %3’ü 477,00 TL (DörtyüzyetmişyediTürkLirası)
31/10/2019

14:30

2.1. İşyeri teslimi ve işe başlama tarihi:
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (Üç ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
2.2. İşin süresi : İşin başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) gündür.
2.3. İşin yapılacağı yer : İzmir İli Selçuk İlçesi Belediye Lojman Binaları
2.4. İhalenin yapılacağı yer Selçuk Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantı Odası


3- İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

3.1. GERÇEK KİŞİLER
-Nüfus Cüzdanı Örneği (aslının ibrazı zorunludur.),
-Kanuni ikametgah belgesi (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-Noter tasdikli imza beyannamesi,
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya teminat mektubu,
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname,

3.2. TÜZEL KİŞİLER
-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
-İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tebligat adresini gösterir adres beyanı (irtibat için telefon, varsa fax numarası ve elektronik posta adresi),
-İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
-Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz veya banka teminat mektubu,
-İstekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış İdareden alınmış Şartname,

3.3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesini ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

4-İhale şartnamesi Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 354,00 TL (KDV Dahil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.

5- İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri KDV’leri ile birlikte müteahhide aittir. Bu ihale kapsamında İdare tarafından müteahhide herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

6- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Başkanlık Makamınca onaylanacak veya iptal edilecektir.

7- Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 31/10/2019 Perşembe günü saat 14.30’e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Selçuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR