BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım hizmeti karşılığı enkaz ve hurda satışı

BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bolu Orman İşletme Müdürlüğünce IX Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan  binanın Hurda Demirleri ihale ile ihale yüklenicisi tarafından söküm işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Bolu Orman İşletme Müdürlüğünce IX Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan binanın Hurda Demirleri ihale ile ihale yüklenicisi tarafından sökümü karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereği açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır. Bu satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1.İdarenin
a) Adresi : Karamanlı Mah. Mazhar Murtazaoğlu Caddesi No:4 Merkez – BOLU
b) Telefon ve Fak numarası: 0 374 215 37 40 - 0 374 215 92 31
c) Elektronik Posta Adresi : www.boluobm.ogm.gov.tr
2.İhale Konusu Satışın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

PARTİ NO MALZEMENİN CİNSİ YAKLAŞIK MİKTARI (kg) % 6 TEMİNAT (TL) MUHAMMEN BEDELİ TL
1 Hurda Demir (Kalorifer boruları, döküm kalorifer petekleri ve kalorifer kazanı) 12000 720,00 12.000,00


b) Binanın Bulunduğu Yer: Sağlık Mahallesi Orman Lojmanları Sitesi
3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Bolu Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve Saati : 05/09/2019 Perşembe günü saat 10:00
4.İsteklilerin teminat makbuzunu, yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, İkametgah Belgelerini, Sabıka Kaydı ve Nüfus Cüzdanı fotokopilerini, Tüzel kişilerin ise Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir mesleki kuruluştan 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesini, İmza Sirkülerini, vergi numaraları, hurdacılık işi ile iştigal edenlerin hurdacılık işi ile iştigal ettiklerine dair oda kayıt belgesi, başka kişi yada tüzel kişi adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletname ve yetki belgeleri, ikametgah adreslerini gösterir belgeleri satış komisyonuna ibraz etmeleri mecburidir. İstenilen belgeleri ibraz etmeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
İstekliler, iştirak edecekleri partinin evsafına uygun olarak Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. ve 8. Maddeleri uyarınca Ömrünü Tamamlamış Araç ve Geçici Depolamaya ilişkin alınan Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi İle 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği hükümleri gereği alınması gereken Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesini satış komisyonuna ibraz etmeleri mecburidir.
6.İstekliler, % 6 teminat olarak yatırdıkları o partiyi muhammen bedel üzerinden kabul etmiş sayılır. % 6 teminatlar ihale günü saat 10:00’a kadar Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Dinamik Girişimci şubesi TR87 0001 0025 6435 1587 0050 04 nolu hesaba veya İşletme veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
7.İhale ile ilgili şartname Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ile www.boluobm.ogm.gov.tr adresinde ücretsiz görülebilir.
8.Satışa sunulan malzemeler 2.maddenin (b) bendinde açıklanan yerde görülebilir.
9. Alıcıların ihaleye iştirak edecekleri partiye mevcut malları ihale saatinden önce görerek teminat yatırması gerekmekte olup, ihale sonrasında evsafı vb. nedenlerden dolayı alıcı hiçbir hak iddia edemez.
10.Muhammen bedele vergi ve resimler dahil değildir. Satıştan doğacak her türlü vergi, resim, fon ve harçlar alıcıya aittir. Satışlar kesin olup ihale kararı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcı satın aldığı malın bedelini Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Dinamik Girişimci şubesi TR87 0001 0025 6435 1587 0050 04 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Satışı yapılacak hurda miktarı tahmini olup, kantar fişine göre satış yapılacaktır.
11.Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12. Satışların gününde yapılmaması halinde aylık % 2 gecikme faizi alınır.
13.İhaleye katılacak olanların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR