İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.

Bakım ve onarım işleri yaptırılacaktır

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078392
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550503
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Adet Hastane Servis Binasının İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Onarımları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Avcılar Kampüsü, Üniversite Mh. 34320 Avcılar-İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ACİL YOĞUN BAKIM SERVİSİ, AĞRI MERKEZİ SERVİSİ VE CEMİL TOPUZ SERVİSİ ONARIMI İŞİ

İ.Ü.C. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞAİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Yoğun Bakım Servisi, Ağrı Merkezi Servisi ve Cemil Topuz Servisi Onarımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/550503

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Avcılar Kampüsü, Üniversite Mh. 34320 34320 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124040300 - 2124737272
c) Elektronik Posta Adresi : iucyapi@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Adet Hastane Servis Binasının İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Onarımları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Mah. Kocamustafapaşa Cad. 34098 Fatih/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 135 (yüz otuz beş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Avcılar Kampüsü, Üniversite Mh. 34320 Avcılar-İstanbul
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinden (B) Üstyapı (Bina) işleri III. Grup: Bina İşleri veya bu grubun onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği/Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “Teklif Fiyatı” ile “Kalite Ve Teknik Değer Nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (55 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 55 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra teklifleri geçerli kabul edilen istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFmin x 55) / TF
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı (birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamıdır),
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (45 PUAN)
Dengeli teklif için iş kalemleri bazında kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri (İş Kalemi/İş Grubu) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemi/İş Grubu Puan
İÜ-C_Tes.125 3,00
İÜ-C_Tes.112 3,00
İÜ-C_İnş.020 1,75
İÜ-C_İnş.067 1,50
İÜ-C_İnş.060 1,50
İÜ-C_Tes.113 1,25
İÜ-C_İnş.028 1,25
İÜ-C_İnş.022 1,25
İÜ-C_İnş.008 1,25
İÜ-C_İnş.061 1,00
İÜ-C_Tes.114 1,00
İÜ-C_İnş.063 1,00
İÜ-C_İnş.065 0,80
İÜ-C_Tes.103 0,80
İÜ-C_İnş.034 0,75
İÜ-C_İnş.064 0,75
İÜ-C_İnş.066 0,75
İÜ-C_İnş.040 0,60
İÜ-C_İnş.016 0,60
İÜ-C_Tes.111 0,60
İÜ-C_İnş.042 0,45
İÜ-C_İnş.029 0,40
İÜ-C_İnş.007 0,40
İÜ-C_Tes.020 0,40
İÜ-C_Elk.087 0,35
İÜ-C_İnş.036 0,35
İÜ-C_Tes.076 0,35
İÜ-C_Tes.080 0,35
İÜ-C_İnş.071 0,35
İÜ-C_Tes.082 0,35
İÜ-C_Tes.097 0,35
İÜ-C_İnş.018 0,35
İÜ-C_Elk.041 0,35
İÜ-C_Tes.047 0,30
İÜ-C_İnş.041 0,30
İÜ-C_İnş.058 0,30
İÜ-C_İnş.068 0,30
İÜ-C_Tes.081 0,30
İÜ-C_İnş.069 0,30
İÜ-C_İnş.006 0,30
İÜ-C_Tes.084 0,30
İÜ-C_Tes.069 0,30
İÜ-C_İnş.032 0,30
İÜ-C_Tes.083 0,30
İÜ-C_İnş.019 0,30
İÜ-C_Tes.075 0,20
İÜ-C_Elk.100 0,20
İÜ-C_Elk.020 0,20
İÜ-C_İnş.081 0,20
İÜ-C_İnş.045 0,20
İÜ-C_İnş.035 0,20
İÜ-C_İnş.044 0,20
İÜ-C_İnş.050 0,20
İÜ-C_Tes.049 0,20
İÜ-C_İnş.057 0,20
İÜ-C_Elk.114 0,20
İÜ-C_Elk.090 0,20
İÜ-C_İnş.005 0,20
İÜ-C_Tes.091 0,20
İÜ-C_İnş.014 0,20
İÜ-C_İnş.009 0,15
İÜ-C_Tes.095 0,15
İÜ-C_Tes.100 0,15
İÜ-C_Tes.104 0,15
İÜ-C_Tes.122 0,15
İÜ-C_İnş.043 0,15
İÜ-C_Tes.093 0,15
İÜ-C_Elk.033 0,15
İÜ-C_İnş.053 0,15
İÜ-C_İnş.010 0,15
İÜ-C_Tes.123 0,15
İÜ-C_İnş.056 0,15
İÜ-C_İnş.046 0,15
İÜ-C_Tes.117 0,15
İÜ-C_Elk.037 0,15
İÜ-C_İnş.054 0,15
İÜ-C_İnş.033 0,15
İÜ-C_Elk.069 0,15
İş Grubu-01* 4,25
İş Grubu-02** 2,25
*İş Grubu-01’i Oluşturan İş Kalemleri: İÜ-C_Elk.035, İÜ-C_Tes.129, İÜ-C_İnş.062, İÜ-C_İnş.031, İÜ-C_Tes.128, İÜ-C_Tes.130, İÜ-C_Elk.075, İÜ-C_Tes.021, İÜ-C_Tes.121, İÜ-C_Tes.127, İÜ-C_Tes.131, İÜ-C_Elk.054, İÜ-C_Elk.025, İÜ-C_İnş.013, İÜ-C_Tes.132, İÜ-C_İnş.025, İÜ-C_Elk.018, İÜ-C_Elk.047, İÜ-C_İnş.072, İÜ-C_Elk.088, İÜ-C_Elk.036, İÜ-C_Tes.090, İÜ-C_Tes.120, İÜ-C_İnş.030, İÜ-C_Tes.096, İÜ-C_Tes.092, İÜ-C_Tes.086, İÜ-C_İnş.076, İÜ-C_Elk.103, İÜ-C_Tes.115, İÜ-C_Tes.116, İÜ-C_İnş.021, İÜ-C_Elk.101, İÜ-C_Tes.045, İÜ-C_Tes.109, İÜ-C_Tes.102, İÜ-C_İnş.026, İÜ-C_Tes.085, İÜ-C_İnş.070, İÜ-C_Tes.094, İÜ-C_Elk.076
**İş Grubu-02’yi Oluşturan İş Kalemleri: İÜ-C_Tes.008, İÜ-C_İnş.039, İÜ-C_İnş.017, İÜ-C_Tes.018, İÜ-C_Elk.003, İÜ-C_Tes.002, İÜ-C_Tes.110, İÜ-C_Elk.105, İÜ-C_İnş.078, İÜ-C_İnş.047, İÜ-C_İnş.048, İÜ-C_Tes.098, İÜ-C_Tes.126, İÜ-C_Tes.003, İÜ-C_Elk.094, İÜ-C_Tes.043, İÜ-C_Tes.089, İÜ-C_Tes.124, İÜ-C_Elk.077, İÜ-C_İnş.038, İÜ-C_Elk.086, İÜ-C_Tes.101, İÜ-C_Tes.119, İÜ-C_Tes.068, İÜ-C_Elk.112, İÜ-C_Tes.071, İÜ-C_Tes.078, İÜ-C_Elk.102, İÜ-C_İnş.011, İÜ-C_İnş.004, İÜ-C_Tes.014, İÜ-C_Elk.098, İÜ-C_Elk.107, İÜ-C_Elk.078, İÜ-C_İnş.024, İÜ-C_Tes.048, İÜ-C_Tes.118
Söz konusu iş kalemleri için, isteklilerce o iş kalemine verilen teklif tutarlarının toplam tekliflerine oranı (TO); aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranı (YO)’nun %80 - %100 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda, bu iş kalemleri için istekliye verilecek puanlar aşağıdaki formüle göre tespit edilecektir.
ORN=[ (TO) / (YO) ] olmak üzere:
%80 ≤ ORN ≤ %100 ise;
istekliye o iş kalemi için verilecek puan (İKP);
İKP = PUAN - [(%100-ORN) x PUAN)]
%100 < ORN ≤ %120 ise;
istekliye o iş kalemi için verilecek puan (İKP);
İKP = PUAN - [(ORN-%100) x PUAN)]
İsteklilerin İş kalemleri için teklif tutarları, o iş kaleminin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki tutarlarıdır. İş grupları için teklif tutarları ise, o iş grubunu oluşturan iş kalemlerinin Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki tutarları toplamıdır.
İş kalemleri bazında kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu her iş kalemleri için aynı işlem yapılacaktır.
Oranlar (ORN) %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa, bu iş kalemleri için istekliye puan verilmeyecektir.
İş kalemleri bazında Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların (İKP) toplamıdır.
A.3. Toplam puan:
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli:
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP
formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,
ifade eder.
Not: Tüm hesaplamalar, virgülden sonraki en yakın dört basamaklı sayıya yuvarlanarak yapılacaktır.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Avcılar Kampüsü, Üniversite Mh. 34320 Avcılar-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR