KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bina yıkım işi yaptırılacaktır

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Öz İşhanı Yıkım işi; tapunun, Konya İli, Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, Mevlana Caddesi No: 29 ve No:33 adresinde 2677 ada 64 parselde bulunan A-B Blok’un yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının ilgili Belediyesince gösterilecek alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT
ÖZ İŞHANI YIKIM İŞİ İHALE İLANI

1- İhalenin konusu :
1.1. Öz İşhanı Yıkım işi; tapunun, Konya İli, Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, Mevlana Caddesi No: 29 ve No:33 adresinde 2677 ada 64 parselde bulunan A-B Blok’un yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının ilgili Belediyesince gösterilecek alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.
2 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:
2.1. İhale 05.11.2019 Salı günü saat 15.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İdarenin Yetkisi:
3.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4- Muhammen bedel ve geçici teminatı ile ihalenin yapılış şekli:
4.1. İhale konusu işin muhammen bedeli 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) dır.
4.2. Geçici teminatı muhammen bedelin % 3’ü 1.500,00 TL’dir.
4.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü, açık artırma suretiyle yapılacaktır.
5. İhale şartnamesinin Temini :
5.1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Belediye Sarayı 5. Kat No:514 de bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edebileceklerdir.
6.İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ile müracaat yeri ve zamanı :
6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler :

 1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

 2. Tebligat için adres beyanı,

 3. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

 5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

 6. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6.2. İsteklilerin, istenen belgeleri ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Belediye Sarayı 5. Kat. 514 No’lu Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhaleye katılamayacak olanlar :
7.1. 2886 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR