TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Çelik tabliyeli ve ızgara menfezin yenilenmesi işi yaptırılacaktır

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167030
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/234354
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
47 adet çelik tabliyeli ve ızgara menfezin betonarme tabliyeli, betonarme menfez ve çelik büz menfez olarak değiştirilmesi ve diğer işler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
32 DBM mıntıkası (Aydın, Denizli, İzmir)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASMANE - DENİZLİ HATTI AZMANLI ÇELİK TABLİYELİ VE
IZGARA MENFEZLERİN BETONARME OLARAK YENİLENMESİ İŞİ
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)
3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

BASMANE - DENİZLİ HATTI AZMANLI ÇELİK TABLİYELİ VE IZGARA MENFEZLERİN BETONARME OLARAK YENİLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/234354
1-İdarenin
a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ATATÜRK CADDESI 121/ A ALSANCAK KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2324643131 - 2324647798
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BASMANE - DENİZLİ HATTI AZMANLI ÇELİK TABLİYELİ VE IZGARA MENFEZLERİN BETONARME OLARAK YENİLENMESİ İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 47 adet çelik tabliyeli ve ızgara menfezin betonarme tabliyeli, betonarme menfez ve çelik büz menfez olarak değiştirilmesi ve diğer işler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 32 DBM mıntıkası (Aydın, Denizli, İzmir)
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan AI grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her cins zayıf (bitkisel toprak, Ağaç kesme, kök sökme v.s ) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması, nakli, kullanılması ve depoya atılması (herşey dahil) (depo yerleri yükleniciye ait) 2,31% 4,29% 1,79
Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı (temel kazıları dahil) yapılması nakli ve kullanılması (herşey dahil ) 2,24% 4,16% 1,74
Her türlü inşaata kuruda veya suda her dozda demirli beton yapılması (betonarme duvar, menfez, altgeçit, baca, tüm açıklıklarda aç-kapa yapıları vb.) (herşey dahil)( C 30/37) (Hazır beton harcı ile) 19,46% 36,14% 15,11
İnşaat bünyesine giren nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (her çapta) (herşey dahil) 13,3% 24,7% 10,32
Demiryolunun Ray Askıya Alınması, Askının Sökülmesi, Askının Nakli Ve İstifi 2,66% 4,94% 2,07
12,00 mt veya 16mt lik Askı Tabliyeleri ile Demiryolunun Askıya Alınması, Askının Sökülmesi, Askının Nakli ve İstifi 3,15% 5,85% 2,44
Mevcut demir tabliyelerin alınması, vasıtalara yüklenmesi, nakli ve prefabrik beton tabliyelerinin yerlerine konulması. 5,11% 9,49% 3,97
Q500 mm çelik boru temini ve yerine döşenmesi (herşey dahil) 7,91% 14,69% 6,14
Q800 mm çelik boru temini ve yerine döşenmesi (herşey dahil) 4,41% 8,19% 3,42

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Tren trafiği altında demiryollarında köprü ve menfez imalatı yapmış olmak 3 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı
Tren trafiği altında demiryollarında köprü ve menfez imalatı yapmış olmak 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. 3

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR