ZONGULDAK DSİ 23.BÖLGE 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Doğalgaz dönüşümü ve tesisat yapım işi

ZONGULDAK DSİ 23.BÖLGE 232. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041344
Şehir : Kastamonu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/399546
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ZONGULDAK 232 ŞUBE TESİSLERİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ Yapım İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
DSİ 232. Şube Müdürlüğü/Zonguldak yerleşkesi ve DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği Çaydeğirmeni/Devrek tesisleridir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ZONGULDAK 232 ŞUBE TESİSLERİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZONGULDAK 232 ŞUBE TESİSLERİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/399546
1-İdarenin :
a) Adresi : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662149227 - 3662147495
c) Elektronk Posta Adresi : ds23@ds.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin :
a) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ 232. Şube Müdürlüğü (Zonguldak) Yerleşkesi ve DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği (Çaydeğirmeni/Devrek) tesislerinin mekanik tesisat ve Doğalgaz tesisatı, mantolama, saha betonu ve ihata duvarı yapımına yönelik yapım (demontaj, temin ve montaj) işlerdir. Ayrıntılı bligiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idair şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 232. Şube Müdürlüğü/Zonguldak yerleşkesi ve DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği Çaydeğirmeni/Devrek tesisleridir.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK
b) Tarih ve saat : 09.09.2019 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdkli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, İhale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimi belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere hale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümler:
4.4.1. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde Yer Alan(C) II Grubu İşler ( (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ, II.GRUP:ISITMA-SOĞUTMA,HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümler:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Türkiye'deki veya yurtdışındaki denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş ünverstelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin makine mühendisliği bölümünden mezun gerçek kişilere ait diplomalar hale konusu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak haleye teklif verilemez.
13. Bu halede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR