MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elektrik enerjisi üretilmesi ve sızıntı suyu arıtma tesisi işleri yaptırılacaktır

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN


İlimiz Yeşilli ilçesi Zeytinli Mahallesi 0 ada 278 parselde katı atık düzenli depolama alanı içerisinde gösterilecek 10.087,134 M2 taşınmaz üzerinde, atıklardan çıkan metan gazın toplanarak elektrik enerjisi üretilmesi, Lot-2 ve Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi yapımı, Mekanik ayrıştırma Tesisinin kurulması, Lot1(mevcut lot) ömrünü doldurduktan sonra rehabilite edilmesi ve Mevcut atık depolama alanının bakım ve onarım işlerini yapacak kişilere tesisin işletme hakkı ve taşınmazın 25 yıl süre ile kiraya verilmesi işi ihalesi, 12.02.2019 Salı günü saat 11.00’de Mardin Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi adresindeki Encümen Toplantı Salonunda Başkanlığımızca hazırlanan şartname çerçevesinde yapılacaktır.
Muhammen Bedel (taşınmaz kira bedeli):Yıllık KDV hariç 21.000,00 (yirmi bir bin) TL dır.
Ayrıca üzerinde ihale kalan istekli idareye tüm tesisin brüt cirosu üzerinden KDV hariç yıllık %7 (yüzde yedi)’den az olmamak üzere pay verecektir. İhalede artırım bu pay oranı üzerinden yapılacaktır.

Geçici teminat oranı: 15.750,00 (on beş bin yedi yüz elli) TL

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi kapalı teklif (artırma) usulü.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler aranır.

 1. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (Gerçek kişiler için),
 2. Kanuni ikametgâh (İkametgâh Belgesi- Ticaret Sicil Gazetesi),
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 4. Ticaret ve Sanayi odası ve/veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili kaydı belgesi
 5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 6. Tüzel kişilerde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
 7. Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 8. Geçici teminat belgesi (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde sayılan değerler verilebilir.),
 9. 2886 sayılı D.İ.K göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname,
 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, Ortaklık Sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri ilgisine göre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 12. Maddelerindeki belgeleri vereceklerdir.
 11. İhale dosya (doküman)bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 12. Vergi Dairesine, Mardin Büyükşehir Belediyesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK prim) borcu olmadığına dair son bir ay içinde alınmış belge,
 13. İş Deneyim Belgesi,
 14. Mali Durum Belgeleri,
 15. Teklif Mektubu,

İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 1.000,00 (bin) TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar sıra no’lu alındı karşılığında ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vermeleri ve ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler) İstenilen belgelerin ayrıntılı açıklamaları İdari şartnamede belirtilmiştir.

İLAN OLUNUR.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 2151932 İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR