ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolu işleri yaptırılacaktır

ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01190033
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 11.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/348678
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 km BY BSK onarımı ve Heyelan Islah İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. 25070 Palandöken/ ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-12.BÖLGE ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşkale- Maden Yolu KM: 0 +000-19+000 Arası Kesimin BSK Onarımının Yapılması ve Pırnakapan Heyelanının (Km: 11+650-11+800 ve Km:13+050-13+150 Arası) Islah Edilmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/348678

1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-12.BÖLGE ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YUNUS EMRE MAH. . 25070 PALANDÖKEN/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422320400 - 4423166152
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Aşkale- Maden Yolu KM: 0 +000-19+000 Arası Kesimin BSK Onarımının Yapılması ve Pırnakapan Heyelanının (Km: 11+650-11+800 ve Km:13+050-13+150 Arası) Islah Edilmesi Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 19 km BY BSK onarımı ve Heyelan Islah İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aşkale- Maden Yolu KM: 0 +000-19+000 Arası
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 750 (yedi yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. 25070 Palandöken/ ERZURUM


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
KENDİ MALI İSTENİLECEK MAKİNA EKİPMANLARI
Adedi Cinsi ve Çeşidi Kapasite/Özelliği Modeli
1 Asfalt plenti En az 240 ton/ saat kapasite raporlu ve toz tutuculu
1 Asfalt finisher Min 190 HP gücünde Elektronik duyargalı 2005 ve üstü modelli
1 Asfalt kazıma makinası Min 400 hp gücünde, 2 metre freze genişliği olan

1-İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterine yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Adayın ve isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir veya mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
2-Geçici ithal ile getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
3-Bu belgelerin ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.
4- İş makinaları için noter onaylı ruhsat veya iş makinası tescil belgelerinin isteklilerin teklif dosyaları ile birlikte sunulması gerekmektedir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ'nde yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİ: V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Cins ve Klastaki Zeminde her cins makine ile yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, nakli ve kullanılması 5,473% 8,2095% 3,42
Her Cins ve Klastaki zeminde her cins makine ile ocak ariyeti kazısı yapılması, nakli ve kullanılması 0,81% 1,215% 0,51
Her cins ve klastaki zeminde dolgu yapılması, sulanması ve sıkıştırılması(Su nakli dahil) 0,1284% 0,1926% 0,08
Her cins ve klastaki zeminde reglaj (platform genişliği=24 m) 0,021% 0,0315% 0,01
Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde kuruda ve suda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması ve her cins ve klastaki zeminde kutu menfez, gido, mahmuz taş dolgu ve tahkimat işlerinin temellerinin kazılması ve nakli(makine ile) 0,0481% 0,0721% 0,03
Her türlü inşaat temellerinde(köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton(C16/ 20 Hazır beton harcı ile) 0,0656% 0,0983% 0,04
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,499% 0,7486% 0,31
Hendeklerin beton ile kaplanması (orta refüj ve yarma hendeği) (C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,8114% 1,2172% 0,51
Her çapta nervürlü çeliğin; zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği 0,4547% 0,682% 0,28
ø 200 mm lik tünel tipi drenaj borusu temini, döşenmesi ve nakli 0,0553% 0,0829% 0,03
ø 400 mm anma çaplı koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (hdpe) ve polipropilen (pp) esaslı (ts en 13476-1) (sn 8) (Nakliye ve her türlü işçilik dahil) 0,3521% 0,5282% 0,22
Ocak taşından moloz taş inşaat yapılması ve nakli 3,4146% 5,122% 2,13
Ocak taşından (0,400 - 2 ton kategorideki) taşlar ile tahkimatın yapılması ve nakli (dalgakıran ve deniz tahkimatı gibi inşaatta) 0,1633% 0,2449% 0,1
(10x30x50 cm) Ebatlarında Andezit Bordür Yapılması (Nakliye dahil) 1,0073% 1,511% 0,63
Doğal andezit parke taşı temini ve yerine döşenmesi (10*10 cm) (Nakliye dahil) 0,2158% 0,3237% 0,13
Sanat yapıları ve köprü temel tabanına , beton yol ve tretuvar altlarına kırma taş tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarına kırma taş dolgu yapılması ve nakli 0,2129% 0,3193% 0,13
Menfezlerde 6 m ve daha küçük göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri(Kompozit menfezler hariç) 0,0404% 0,0606% 0,03
Katran badana yapılması 0,0341% 0,0511% 0,02
Plent- miks alt temel yapılması ve nakli (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Nakliye dahil) 0,4035% 0,6053% 0,25
Plent- miks temel yapılması ve nakli (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Nakliye dahil) 0,4437% 0,6655% 0,28
Bitümlü sıcak temel tabakası yapılması(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Astarsız temel üzerine)(Tip -A) (Nakliye dahil) 0,6401% 0,9601% 0,4
7 cm Sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Nakliye dahil) 24,9884% 37,4825% 15,62
5 cm Sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu aşınma tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(Tip 1)(Nakliye dahil) 16,0674% 24,1011% 10,04
Bakım için asfalt betonu binder tabakası yapılması ve nakli 1,0817% 1,6225% 0,68
Bitümün rafineriden plent yerine nakli (Batman) 3,1972% 4,7958% 2
Bitümüm rafineriden plent yerine nakli ( Kırıkkale) 0,4082% 0,6123% 0,26
Bitümüm rafineriden plent yerinme nakli (İzmit) 0,5544% 0,8315% 0,35
Bitüm depo tesislerinden bitüm nakli 0,0307% 0,046% 0,02
Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kazılması ve depo yerine nakli 17,5627% 26,3441% 10,98
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatının yıkılması ve depo yerine nakli 0,1544% 0,2316% 0,1
Trafik işaretleme malzemelerinin temini, işaretlemenin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması 0,0938% 0,1407% 0,06
Her türlü inşaatta ( Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda ve suda her dozda demirli beton ( C30/37 Hazır beton harcı ile) 0,3362% 0,5044% 0,21
Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması 0,2306% 0,3459% 0,14

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

'Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır

Formun Altı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR