İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.

Merkezi derslik binası yaptırılacaktır

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063518
Şehir : İzmir / Menemen
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/486988
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet 4 katlı derslik binası - Anahtar Teslim Götürü Bedel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Bakırçay Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SEYREK YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİK BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi Merkezi Derslik Binası İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/486988
1-İdarenin
a) Adresi : GAZİ MUSTAFA KEMAL KAYNAKLAR 35660 SEYREK MENEMEN/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324930000 - 2328447122
c) Elektronik Posta Adresi : info@bakircay.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 4 katlı derslik binası - Anahtar Teslim Götürü Bedel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 810 (sekiz yüz on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Bakırçay Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 31.10.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 85 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ ’de yer alan (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan şahısların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirme, "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" puanlaması olmak üzere 2 kısımda yapılacaktır.
1- Teklif fiyatı puanlaması:
Teklif fiyatının puanlaması 75 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 75 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP=(TFminx75)/TF formülü ile hesaplanacaktır. bu formülde;
TP:Teklif Puanı
TFmin:Geçerli en düşük teklif fiyatı
TF:İsteklinin teklif fiyatını ifade eder.
2- Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması:
Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması 25 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu unsurlar aşağıda belirtilmiştir.
1. İsteklinin gerçek kişi olması durumunda kendisinin, şahıs şirketi olması durumunda ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması durumunda ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarının İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi olması halinde +3 puan,
2. İsteklinin;
-ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +2 puan,
-ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +3,
-OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olması durumunda +3 puan,
3. İsteklinin merkez ofisinde çalışan;
En az bir İnşaat Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan
En az bir Mimar teknik personel olması halinde +3 puan
En az bir Makine Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan
En az bir Elektrik / Elektrik Elektronik Mühendisi teknik personel olması halinde +3 puan
En az bir Peyzaj Mimarı teknik personel olması halinde +2 puan
olmak üzere, ihale ilan tarihinden en az 180 gün öncesinden itibaren yukarıda bahsedilen hususların korunması şartıyla ilgili kısımdan puan alınacaktır. İş ortaklığında sadece pilot ortağın sağladığı kriterler değerlendirilecektir.
Yukarıdaki kriterlerin değerlendirilmesi amacıyla fiyat dışı unsurlardan faydalanmak isteyen teklif sahiplerinin teklifleri ekinde, işbu idari şartnamenin 7.7. maddesine de uygun olacak şekilde sunmaları gereken belgeler ile kriter değerlendirme yöntemleri aşağıda sırasıyla açıklanmıştır:
a) Gerçek kişi isteklilerin kendilerine ait, şahıs şirketi isteklilerin ortaklarının tamamına ait, sermaye şirketi isteklilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortaklarına ait mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmaları gerekmektedir. İsteklinin tüzel kişi olması ve bu kriteri şirket içerisinde birden fazla kişinin karşılamasının gerektiği hallerde (ortak sayısının birden fazla olması durumunda) bu kişilerin ilgili maddede adı geçen teknik branşların herhangi birinden mezun olmuş olması gerekmekte olup kriteri karşılaması gereken bütün ortakların aynı branştan mezun olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
b) İsteklilerin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen sertifikaların (ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi sertifikası, ISO 14001: 2015 çevre yönetim sistemi sertifikasına, OHSAS 18001: 2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikası) noter tasdikli suretlerini sunmaları gerekmektedir. OHSAS belgesi için akreditasyon şartı aranmamaktadır.
c) İsteklilerin merkez ofisinde çalışan teknik personelin (inşaat mühendisi, Mimar, makine mühendisi, elektrik / elektrik elektronik mühendisi, Peyzaj Mimarı), ihale dökümanında yer alan “Merkez Ofis Teknik Personel Listesi” ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, formun ekine noter tasdikli mezuniyet belgelerinin / diplomalarının, YMM/SMMM/SM onaylı sigortalı işe giriş bildirgelerinin, YMM/SMMM/SM onaylı ücret bordrolarının eklenmesi gerekmektedir.
Teklif Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı toplanarak elde edilen en yüksek puanı alan istekliye ait teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Bakırçay Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR