MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Orman yolları sanat yapısı ve depo dahili yol yaptırılacaktır

MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028490
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

İLKADIM 20.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/348604
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8+000 Km. Sanat Yapısı, 29+465 Km. Üst Yapı ve 5+230 Km. Depo Dahili Yol yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Sanat Yapısı; Çaltılıbük Orman İşletme Şefliğinin 255 - YMT, M.K.Paşa Orman İşletme Şefliğinin 15 - 73, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 455 - 460 - 473 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır. Üst Yapı; M.K.Paşa Orman İşletme Şefliğinin 15 - 73, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 452 - 453 - 455 - 460 - 473, Sarnıç Orman İşletme Şefliğinin 208 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır. Depo Dahili Yol; Sarnıç Orman Emvali Deposunda yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUHTELİF ŞEFLİKLERİNDE
MUHTELİF KODLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI VE ÜST YAPI İLE
SARNIÇ ORMAN DEPOSUNDA DEPO DAHİLİ YOL YAPIMI İŞİ

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünün muhtelif şefliklerinde muhtelif kodlu orman yollarında Sanat Yapısı ve Üst Yapı ile Sarnıç Orman Deposunda Depo Dahili Yol Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/348604
-İdarenin
a) Adı : MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Atatürk Mah. Fevzi Pasa Cad. 160 16500 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 2246131033 - 2246131718
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünün muhtelif şefliklerinde muhtelif kodlu orman yollarında Sanat Yapısı ve Üst Yapı ile Sarnıç Orman Deposunda Depo Dahili Yol Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8+000 Km. Sanat Yapısı, 29+465 Km. Üst Yapı ve 5+230 Km. Depo Dahili Yol yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sanat Yapısı; Çaltılıbük Orman İşletme Şefliğinin 255 - YMT, M.K.Paşa Orman İşletme Şefliğinin 15 - 73, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 455 - 460 - 473 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır. Üst Yapı; M.K.Paşa Orman İşletme Şefliğinin 15 - 73, Paşalar Orman İşletme Şefliğinin 452 - 453 - 455 - 460 - 473, Sarnıç Orman İşletme Şefliğinin 208 Kod Nolu Orman Yollarında yapılacaktır. Depo Dahili Yol; Sarnıç Orman Emvali Deposunda yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.08.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Listesindeki; A altyapı işlerinin V. grubuna giren işler (Altyapı + Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğerhususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR