MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Pancar posasının paketlenmesi işi yaptırılacaktır

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00850994
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 10.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/103425
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Yaş  pancar  posası  paketleme  makinesi  ile   yaklaşık 80 gün’ de ± % 20 toleranslı 19.000 ton yaş   pancar posasının paketlenmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamız 2018/2019 kampanya döneminde istihsal edilecek yaş pancar posasından ± % 20 toleranslı 19.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


İhale kayıt numarası

: 2018 /403425
1- İdarenin
a) adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA
ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/MALATYA
b) telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52
c) elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)

:
2- İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Yaş pancar posası paketleme makinesi ile
yaklaşık 80 gün’ de ± % 20 toleranslı 19.000 ton yaş
pancar posasının paketlenmesi işi,
c) işin süresi : 2018/2019 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 80 Gün

3- İhalenin
a) yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 03/09/2018 Pazartesi Günü Saat : 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,


4.2-Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.2.1-İş deneyim belgeleri;
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 Adet Kepçe ile 1 Adet Kamyon için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 2 Adet Kepçe ile 1 Adet Kamyon isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek belgeler;
a -Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi
b-Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek aşağıda sayılan belgeler;
- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi
- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu
- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı
- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi örneği
- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj paketlemenin yer
aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti
- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge
- Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi hizmeti işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi,
Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler 03/09/2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR