İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Peyzaj düzenleme ve saha işleri yaptırılacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01054895
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 25.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
180.000 M2 'lik alanda çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanı yapılması, yapım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DR BEHÇET UZ REKREASYON ALANI PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2019/447637

1-İdarenin
a) Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sokak No:1 K:5 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322939283 - 2322934145
c) Elektronik Posta Adresi : yolyesilalanyapimihale@izmir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 180.000 M2 'lik alanda çevre düzenlemesi ve rekreasyon alanı yapılması, yapım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konak / İZMİR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 16.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/XVIII grubu saha işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.l. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO İş Kalemi / İş Gurubu YAPILAN İŞLERİN ÇEŞİDİ MİNİMUM
TEKLİF ORANI (%)
MAKSİMUM
TEKLİF ORANI (%)
PUAN DEĞERLERİ
(50 ÜZERİNDEN)
1. İŞ GRUBU-1 ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER 17 23 10
2. İŞ GRUBU-2 BFİ.001-BFİ.003-BFİ.004-BFİ.006-BFİ.007-BFİ.008-BFİ.011-BFİ.012-BFİ.022-BFİ.023-BFİ.037-BFİ.038-BFİ.039-BFİ.042-BFİ.044-BFİ.052-BFİ.054-BFİ.056-BFİ.059-BFİ.060-BFİ.068-BFİ.069-BFİ.071-BFİ.139-BFİ.140-BFİ.142 HARİCİNDEKİ TÜM BİRİM FİYATLI İNŞAAT İŞ KALEMLERİ 15 21 9
3. İŞ GRUBU-3 BFE.065 HARİCİNDEKİ TÜM BİRİM FİYATLI ELEKTRİK İŞ KALEMLERİ 4 6 3
4. BFİ.039 HAFRİYAT YAPILMASI 3 5 2
5. BFİ.056 5 CM KALINLIKTA URLA TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI 3 5 2
6. BFİ.071 EMPRENYELİ KARAÇAM AHŞAP GRUP PİKNİK ÜNİTESİ YAPILMASI 2 4 2
7. İŞ GRUBU-4 BFİ.011, BFİ.012 NOLU İŞ KALEMLERİ 2 3 1
8. BFE.065 100 W LED ARMATÜR TEMİNİ VE MONTAJI 2 3 1
9. BFİ.006 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 2 3 1
10. BFİ.060 SERBEST KESİM BERGAMA GRANİT TAŞI (20x10x10 CM) İLE KAPLAMA YAPILMASI 2 3 1
11. BFİ.139 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ 2 3 1
12. BFİ.054 PRES TUĞLA İLE HARPUŞTA YAPILMASI (HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) 2 3 1
13. BFİ.008 Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI 2 3 1
14. BFİ.059 İNCE BORDÜR TABAN TUĞLASI İLE DÖŞEME YAPILMASI 2 3 1
15. BFİ.140 BİTKİSEL TOPRAK SERİLMESİ 2 3 1
16. BFİ.142 HAZIR RULO ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ 2 3 1
17. BFİ.022 ELEKTROSTATİK BOYALI DEMİR KORKULUK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 1 2 1
18. BFİ.037 BETON KAPLAMA YAPILMASI (C30/37 HAZIR BETON KULLANILARAK) 1 2 1
19. BFİ.069 KIRMIZI TARTAN ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI 1 2 1
20. İŞ GRUBU-5 BFİ.023, BFİ.042, BFİ.044 NOLU İŞ KALEMLERİ 1 2 1
21 BFİ.004 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 2 1
22. BFİ.068 RENKLİ DÖKME KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI 1 2 1
23. BFİ.052 STANDART İNCE TABAN TUĞLASI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 1 2 1
24. İŞ GRUBU-6 BİRİM FİYATLI TÜM MEKANİK İŞ KALEMLERİ 1 2 1
25. BFİ.001 KUM TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI 1 2 1
26. BFİ.007 NERVÜRLÜ ÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI 3,001-10,000 KG/M2 (10,000 KG/M2 DAHİL) 1 2 1
27. BFİ.003 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 1 2 1
28. BFİ.038 KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI 1 2 1
Toplam 50

* İŞ GRUBU-1;
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER
* İŞ GRUBU-2;
BFİ.001-BFİ.003-BFİ.004-BFİ.006-BFİ.007-BFİ.008-BFİ.011-BFİ.012-BFİ.022-BFİ.023-BFİ.037-BFİ.038-BFİ.039-BFİ.042-BFİ.044-BFİ.052-BFİ.054-BFİ.056-BFİ.059-BFİ.060-BFİ.068-BFİ.069-BFİ.071-BFİ.139-BFİ.140-BFİ.142 HARİCİNDEKİ TÜM BİRİM FİYATLI İNŞAAT İŞ KALEMLERİ
* İŞ GRUBU-3;
BFE.065 DIŞINDAKİ TÜM BİRİM FİYATLI ELEKTRİK İŞ KALEMLERİ
* İŞ GRUBU-4;
BFİ.011 PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI,
BFİ.012 SAC İLE EĞRİ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI YAPILMASI
* İŞ GRUBU-5;
BFİ.023 HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAC KAPI KASASI VB.) İMALATIN SÖKÜLMESİ,
BFİ.042 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ
BFİ.044 BORDÜR SÖKÜLMESİ
* İŞ GRUBU-6;
TÜM BİRİM FİYATLI MEKANİK İŞ KALEMLERİ
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBB YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Halkapınar Ek Hizmet Binası Çınarlı Mahallesi 1560/1 Sok. No:1 K:1 KONAK/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
Futbol sahası,tribün ve soyunma odaları binası yapılması ( inşaat, elektrik, mekanik, yangın tesisat ) işleri. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Futbol sahası, tribün ve soyunma odaları binası yapılması işlerinin dışında kalan, hafriyat, yıkım, söküm, dolgu, kent donatıları, mimari, yapısal ve bitkisel peyzaj düzenlemesi işleri ile elektrik ve mekanik tesisat işleri. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR