DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA

Su yapıları yaptırılacaktır

DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BURSA

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135824
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 20.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/82006
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3.000,00 m CTP boruların sökülmesi ile 3.000,00 m CTP boruların ve özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, 73 adet sanat yapısının daimi teçhizatları ile birlikte inşası, 2.000,00 m3 kazı yapılması, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Ankara Cad. No:221 Duaçınarı 16372 Yıldırım/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İznik Gölyaka Balarım Orhangazi 2 Pompaj Sulaması Gölyaka ve Dutluca Hattı (Kısmi Nam-ı Hesabına Yaptırılması) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/82006
1-İdarenin
a) Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023
c) Elektronik Posta Adresi : dsi1@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000,00 m CTP boruların sökülmesi ile 3.000,00 m CTP boruların ve özel parçaların temini ve döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, 73 adet sanat yapısının daimi teçhizatları ile birlikte inşası, 2.000,00 m3 kazı yapılması,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa İli İznik İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Ankara Cad. No:221 Duaçınarı 16372 Yıldırım/BURSA
b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”de yer alan iş gruplarından; “(A) ALT YAPI İŞLERİ/IX. Grup Su Yapıları İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
1. Teklif Fiyat Puanı (TFP) (50 PUAN)
Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = TFmin / TF x 50 formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TFP: İsteklinin fiyat puanını,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatını, [Geçerli tekliften anlaşılması gereken ilk oturumda geçerliliği belirlenen (teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan) teklifler değil, İdaremiz tarafından aşırı düşük tekliflerin de değerlendirilip uygun bulunması halinde dahil edildiği tüm yeterlilik kriterlerini sağlayan teklifler geçerli teklif olarak değerlendirilecektir]
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatını ifade eder.
2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması (50) tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (TF) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.
Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
Dutluca – 01 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 1200 TL,
İsteklinin toplam teklif fiyatı(TF) : 3000 TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / TF) x 100 = (1200/3000) x 100 = 40,00
İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 17,0 (eşit) ile 27,0 (eşit) ve aralığında olmaması sebebiyle puan alamayacaktır.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
Dutluca - 01 Ø1000 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı (SN 5000 N/m2) CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi % 17,0 (eşit) ile 27,0 (eşit) ve arasında ise 10
Dutluca - 03 Ø800 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı (SN 5000 N/m2) CTP Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi % 13,0 (eşit) ile 21,0 (eşit) ve arasında ise 10
Dutluca - 26 Dış çapı 1829 mm, et kalınlığı 11.10 mm olan Ø1800 mm çapında Dışı PE içi epoksi kaplı çelik borunun Temini ve Montajı % 11,0 (eşit) ile 18,0 (eşit) ve arasında ise 5
Dutluca - 20 Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere C35/45 Betonu / Betonarme Betonu % 8,0 (eşit) ile 13,0 (eşit) ve arasında ise 5
Dutluca - 21 İnşaat Demirlerinin Bükülmesi ve Yerine Konulması % 5,0 (eşit) ile 8,0 (eşit) ve arasında ise 5
Dutluca - 18 % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması % 4,0 (eşit) ile 7,0 (eşit) ve arasında ise 2,5
Dutluca - 23 Korkuluk ve Çeşitli Demir İşleri Yapılması % 2,0 (eşit) ile 3,5 (eşit) ve arasında ise 2,5
Dutluca - 19 Her Türlü Zeminde Her Cins Makine veya Elle Serbest ve Sınai İmalat Kazısı Yapılması % 0,7 (eşit) ile 1,1 (eşit) ve arasında ise 2,5
İş Grubu - 1* Ø1000 mm ve Ø800 mm CTP boruların demontajları % 1,20 (eşit) ile 2,2 (eşit) ve arasında ise 2,5
İş Grubu - 2** Sanat Yapıları % 11,0 (eşit) ile 20,0 (eşit) ve arasında ise 5
TOPLAM 50


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Ankara Cad. No:221 Duaçınarı 16372 Yıldırım/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1,00 olarak alınması 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR