YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Tadilat bakım ve onarım işleri yaptırılacaktır

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01030079
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : BALGAT MAH. / BALGAT
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 25.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201903İNŞ02  
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
DETAYLARI İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN TADİLAT BAKIM VE ONARIM  YAPIM İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Oğuzlar Mahallesi 1375. Sokak No:8 Balgat Çankaya/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Yapım İşi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

Ek Bina Tadilat, Onarım ve Bakım Yapım İşi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 201903İNŞ02
1- İdarenin
a) Adresi: Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No:21 Balgat /Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 0312 286 36 01 - 0312 236 36 05
c) Elektronik posta adresi: satinalma@yiu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:

TIP FAKÜLTESİ
1 DETAYLARI İHALE DÖKÜMANINDA BELİRTİLEN TADİLAT BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ 1 ADET

b) Teslim yeri: Oğuzlar Mahallesi 1375. Sokak No:8 Balgat Çankaya/ANKARA
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 45 (KIRKBEŞ) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
3- İhalenin;
a) Yapılacağı yer: Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 05/08/2019 10:30
4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Teklif mektubu,
d) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
e) Bağlı bulunduğu oda kaydı ve ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair belge
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1 İsteklinin son döneme ait yıl sonu beyannamesi
4.2.2 İsteklinin Vergi Levhası
4.2.3 Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Banka Referans Mektubu
5- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Oğuzlar Mahallesi 1377. Sokak No:21 Balgat/Çankaya/ANKARA Zemin Kat İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Ofisine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR