VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Z- Kütüphane kurulumu ve donatım hizmet alımı yapılacaktır

VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/511944
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
VAN-ERCİŞ FEN LİSESİ ve VAN-ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, (Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Erciş / VAN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT TOPLANTI SALONU -TUŞBA/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Z -KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI
VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Z -KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/511944

1-İdarenin
a) Adı : VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Abdurrahman Gazi Mahlesi Iskele Caddesi Çali Duragi 65040 Çalı Durağı VAN MERKEZ/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322224162 - 4322224161
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Z -KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : VAN-ERCİŞ FEN LİSESİ ve VAN-ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, (Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : VAN-ERCİŞ FEN LİSESİ ve VAN-ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, (Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
ç) Süresi/teslim tarihi : VAN-ERCİŞ FEN LİSESİ ve VAN-ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, (Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI TEKNİK ŞARTNAME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.10.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : VAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2. KAT TOPLANTI SALONU -TUŞBA/VAN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI-
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-
DERS KİTAPLARI ve YAYIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE (Z-KÜTÜPHANE) KURULUMU ve DONATIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME-(Versiyon 6) GÖRE;
İhaleye girecek firmalardan resmi kurumlar hariç, ihale konusu z-kütüphane işi veya benzer işlere ait "İş Deneyim Belgesini" ihale teklif ekinde sunacaklardır.
İstekli tarafında, teklif ekinde sunulan, İş Deneyim Belgesinin kontrolünü yapmak için EKAP'a numarası -sayısı işlenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici tarafından teslim edilen elektronik cihazlar ve mobilyaların en az iki yıl yerinde servis garantili olması, garanti belgeleri iş bitiminde ilgili idareye teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR