BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Düzeltildi) Balıkesir Üniversitesi 37 Öğretim Üyesi alıyor

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK653071
Şehir : Balıkesir
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
37
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.07.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Düzeltme İlanı Yayınlanmıştır.


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. " Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir.

İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.DER. AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil.Böl.
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Doçent 1 1

Doktorasını ve doçentliğini Biyoistatistik alanında
almış olmak.

Temel Tıp Bil.Böl. Anatomi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 3

Tıp Anatomi alanında doktora yapmış olmak. Manyetik rezonans görüntülerinde stereolojik yöntemler ile organ hacmi hesaplaması üzerine
çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ABD
Doçent 1 1

Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk ile Plazma Nöropeptid-S Düzeyleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bil.Böl.
Histoloji ve Embriyoloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Tıp Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörostatin nöronları üzerinde glutamaterjik
sistemin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
Doçent 1 1

Glioblastoma Multiforme ve Menengiomalı olgularda
tümör dokusunda ölçülen eser element düzeylerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl.
Fizik Tedavi ve Rehab. ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Kalp yetmezlikli, kalp nakilli ve sol ventrikül destek
cihazı kullanan hastalarda kardiyak rehabilitasyonun etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl.Ruh Sağlığı
ve Hast. ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Depresyonda D vitamini düzeyleri ve D vitamini
reseptör gen polimorfizmi ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Kardiyoloji ABD Doçent 1 1

Akut kroner sendromlu hastalarda mortalitenin tahmininde sol ventikül ejeksiyon fraksiyonu ve MELD skoru değerlendirme üzerine çalışma yapmış
olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Kulak Burun Boğaz Hast.ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Radyoterapinin nazal mukoza üzerine olan etkileri ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.
Üroloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Floroskopi kullanmaksızın retrograt intrarenal cerrahi
ile ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Müh. Böl.
Çevre Teknolojileri ABD
Doçent 1 1

Doçentlik ünvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olup, Antep Fıstığı atık sularının Elektrooksidasyonu yöntemiyle arıtılması konusunda
çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Müh. Böl.
Yöneylem Araştırması ABD
Doçent 1 1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kümeleme analizi ve kalite geliştirme teknikleri alanında uluslararası indekslerde taranan
yayınları bulunmak.

İnşaat Müh. Böl. Hidrolik ABD Doçent 1 1

Doktorasını ve doçentlik ünvanını ilgili alanda almış ve hidrolojik modelleme ve iklim değişikliği
konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Müh. Böl.
Hidrolik ABD
Doçent 1 1

Doktorasını ve doçentlik ünvanını ilgili alanda almış
ve tsunami konusunda çalışmaları olmak.

Makine Müh. Böl. Kons. Ve İmalat ABD Profesör 1 1

Difüzyon, sürtünme karıştırma kaynağı gibi özel kaynak yöntemleri ile birleştirilen, çelik alüminyum, bakır, porselen gibi farklı malzemelerin özelliklerinin
incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Makine Müh. Böl. Kons. Ve İmalat ABD Doçent 1 1

Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Isıl İşlemleri, Wöhler eğrileri, Darbe geçiş sıcaklıkları, Borlama ve aşınma davranışları ile kırılma Toklukları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Mat. ve Fen Bil. Eğitimi Böl. Matematik Eğitimi ABD Profesör 1 1

Matematik geometri alanında doçent olmak, altın oran sabit nokta uygulamaları ve matematikeğitimi
ile ilgili akademik çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Müzik Eğitimi ABD Doçent 1 1

Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup,
Müzik Eğitimi ve Piyona Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Bilg.ve Öğretim Tekn.Eğit.Böl.
Bilg.ve ÖğretimTekn.Eğit.ABD
Doçent 1 1

Doçentliğini Uzaktan Eğitim alanında almış olmak.

Sos.Bil. Ve Türkçe Eğitimi Böl.
Türkçe Eğt.ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Lisansüstü çalışmalarını Cumhuriyet Dönemi Romanı
ve Şiiri üzerine yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Böl.
Organik Kimya ABD
Profesör 1 1

Mikrodalga sentez yöntemi ile Benzetiyo ve Bismithiol Taç eter türevlerinin sentezi ve metal
seçiçikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Böl.Biyokimya ABD Profesör 1 1

Karbonik Anhidraz Enzimi üzerine saflaştırma, inhibisyon ve immobilizasyon çalışmalar yapmış
olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Eski Türk Edebiyatı ABD Doçent 1 1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış olup, Mesnevi, divan/divançe, şiir mecmuaları ve biyografi
gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Böl.
Genel Fizik ABD
Profesör 1 1

Süperparamanyetik nanoparçacıkların sentezi,
karakterizasyonu ve biyolojik uygulamalarıkonusunda yürütülen çalışmalar yapmışolmak.

Fizik Böl.
Nükleer Fizik ABD
Profesör 1 1

Bazı doğal ve sentetik antioksidanların radyasyon duyarlıklarının elektron spin rezonans (ESR) spektroskopisi ile incelenmesi alanında çalışmalar
yapmış olmak.

Fizik Böl.
Atom ve Mol.Fiziği ABD
Doçent 1 1

Nadir toprak ve geçiş metal komlekslerinin sentezi, karakterizasyon ve çeşitli uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Böl. Mat.Temelleri Ve Mat.ABD Doçent 1 1

Optimizasyon problemlerinin kesirli ve adi diferansiyel denklemler ile çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

Biyoloji Böl. Zooloji ABD Doçent 1 1

Doçentliğini Hidrobiyoloji alanında almış olup, Balık biyolojisi ve balık parazitleri konusunda çalışmalar
yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bil.Böl. İslam Felsefesi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 3

Retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Grafik Böl. Grafik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 3

Grafik alanında çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABD Profesör 1 1

Doçentliğini Turizm alanında almış olup Oyuna Dayalı Reklamın Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği ve Ülkelerin Turizm Tanıtma
Sloganları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İşletme Böl.
Muhasebe ve Finansman ABD
Dr.Öğr.Üyesi 1 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Uluslararası
Finansal Raporlama 17 Standardı ile sigorta muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Böl. Veterinerlik Cerrahisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Köpeklerde dirsek displazesi üzerine çalışmalar yapmışolmak.

SAĞLIK
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehab. Böl. Fizyoterapi ve Rehab.ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, erişkin nöromuskuler hastalıklarda gövde stabilizasyonu ve skapula kinematik analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Böl. Bina Bilgisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olup ilgili Anabilim dalında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği Böl. Spor Yöneticiliği ABD Profesör 1 1

Sporda sponsorluk ve sporda psiko-sosyal alanlarda çalışmaları olmak.

Antrenörlük Eğitimi Böl. Antrenörlük Eğitimi ABD Doçent 1 1

Güreşçilerde kilo düşme yöntemleri ve etkileri üzerine çalışmalarıolmak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR