HAYRABOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığından Tercüman Bilirkişi alım ilanı

HAYRABOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01065093
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
Yayınlandığı Gazeteler

HAYRABOLU SESİ 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Tercüman
İlgili Yönetmelik
:
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Son başvuru Tarihi
:
31.10.2019 17:00
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında 2020 yılı için komisyonumuzca bilirkişi seçimi yapılacak ve buna ilişkin liste düzenlenecek olup, tercümanlık alanları, başvuru kabul şartları ve başvuru esnasında teslim edilmesi gereken evraklar aşağıda bildirilmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca ;

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ YAPILACAK UZMANLIK ALANLARI

SIRA NO BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI SIRA NO BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI SIRA NO BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANI
1 İngilizce 11 Romence 21 Yunanca
2 Almanca 12 Gürcüce 22 Pomakça
3 Fransızca 13 Ruşça 23 Kürtçe
4 Bulgarca 14 Zazaca 24 İşaret dili ( sağır ve dilsiz engeliller için iletişim dili )
5 Arapça 15 Farsça 25 Hollanda ( Flementçe )
6 Çinçe 16 İtalyanca 26 Osmanlıca
7 Afganca 17 Moğalca 27 Özbekçe
8 Azerice 18 Fince 28 İspanyolca
9 Japonca 19 İbranice 29 Makedonca
10 Lübnan Arapçası 20 Sırpça 30 Lehçe


Listeye Kabul Şartları

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın ;
a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c ) En az ilkokul mezunu olması,
ç ) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
d )Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
e ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
f ) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
g ) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler
Başvuru formuna ( başvuru sahibi tarafından fotoğraf yapıştırılacaktır ) ;
a ) T.C kimlik numarası beyanı
b ) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
c ) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
ç ) Bir adet vesikalık fotoğraf
d ) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği
eklenir.
*Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan a, c ve d bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez,

BAŞVURU USULÜ

Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin başvuru formu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 31 Ekim 2019 tarihine kadar komisyona şahsen veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvururlar, Bu tarihten sonra komisyona ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru formuna yukarıda belirtilen belgeler eklenir. Başvuru formunda ayrıca bilirkişiye ait banka iban numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
( Ayrıca varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşun adları, açık adres ve telefon bilgilerinin de dilekçede belirtilmesi gerekir. )
Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilen bilirkişi başvuru evrakları ivedi olarak UYAP üzerinden taratılmak suretiyle komisyonumuza gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca komisyona fiziki olarak ulaştırılır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2019 tarihine kadar değerlendirilerek, talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulacak kesin olmayan liste 02/12/2019 günü Tekirdağ Adliye binası ilan panosuna asılmak ve www.tekirdag.adalet.gov.tr, internet sitesinde yayınlanmak suretiyle 7 gün süreyle ilan edilir.
Ayrıca kesin olmayan liste Tekirdağ ve Çorlu merkez ve mülhakat Adliyelerinde en az 7 gün süreyle ilan edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.
Başvuru sahibinin şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir ve bu karar ilgilisine tebliğ olunur.
Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler, Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ

İlan edilen listede adı bulunanların ve itirazı kabul görülerek listeye dahil olma hakkını kazananların 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10:00 'da yemin etmek üzere Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözkonusu tarihte meşru mazerete dayalı olarak yemin etmeye gelemeyenlerin 13/12/2019 Cuma günü saat 09:00 'da Tekirdağ Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 01/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR