SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliği

SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01056112
Şehir : Yozgat / Sorgun
Semt-Mahalle : BAĞLARBAŞI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 02.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2015/114 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ferdi Cebrail ÇEKEREK, Bahar YILDIZ, Esma GÜNDÜZ, Cemalinur GÜNDÜZ ve Abdi ÇEKEREK

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/114 Esas
KARAR NO : 2018/241
Davacı TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1- Davanın KABULÜ ile; dava konusu Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Babalı Köyü, 2065 parsel sayılı taşınmazın 5400 m² den oluşan tamamının kamulaştırma bedelinin 18.075,00 TL olduğunun TESPİTİNE,
2- Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/680 Esas sayılı acele kamulaştırma dosyasında yatırılan 13.370,40 TL nin mahsubu ile kalan 4.704,60 TL'nin tapu maliklerine veya mirasçılarına tapudaki hisseleri oranında derhal ÖDENMESİNE, bu hususta ilgili banka şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
3- Dava tarihinden 4 ay sonrasına denk gelen 26/06/2015 gününden başlamak üzere tespit edilen 4.704,60 TL kamulaştırma fark bedeline karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,
4- Dava konusu taşınmazın tapu kaydında varsa takyidatların hükmedilen bedele YANSITILMASINA,
5- Dava konusu Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Babalı Köyü, 2065 parsel sayılı 5400 m2 lik taşınmazın tamamının davalı adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı TCDD Genel Müdürlüğü adına TESCİLİNE,
6- Karardan bir suretin Sorgun Tapu Sicil Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
Dair, TESCİL YÖNÜNDEN KESİN ve BEDEL YÖNÜNDEN gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ve ya mahkememize gönderilmek üzere bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesin nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere davalı vekilinin yüzüne diğer davalıların ve davacı vekilinin yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/05/2018

DAVACI VEKİLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ
İSTİNAF NEDENLERİ :

1-Müvekkil idare tarafından Yozgat ili Sorgun ilçesi Babalı köyü 2065 parselin tamamı için Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/107 Esasına kayden kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Yerel Mahkemece keşif yapılmış ve bilirkişi raporları hazırlanmıştır. Ancak hazırlanan bilirkişi raporu hatalı olup müvekkil idare aleyhine hükümler içermektedir.
2- Teşekkülümüzün hazırlamış olduğu Kıymet Takdir Raporunda taşınmazın m2 birim değeri 1,28 TL/m2 'den toplam değer 14.610,00 TL/m2 olarak hesaplanmışken; bilirkişi raporunda 2,651 TL/m2 'den 32.487,85 TL/m2 olarak hesaplanıp böylece hükme esas alınması taşınmazın değerini olduğundan fazla arttırmakta olup haksızlığa yol açmıştır. Hakkaniyete uygun bir miktar olmamıştır.
3- 2011 Genel Beyan döneminde kıraç arazi asgari beyan değeri 0,07 TL/m2 iken bilirkişi raporunda arazinin m2 birim değeri 2,651 TL/m2 olarak hesaplanmıştır ve bunun neticesinde Teşekkülümüzce belirlenen Kıymet Takdir Raporunda belirlenen bedelden daha fazla çıkmasına yol açmıştır.. Bu durum da aleyhimize olacak şekilde taşınmazın değerini arttırmıştır. Yargıtay uygulamalarına göre, değerlendirme tarihinde beyan edilen emlak vergisine esas birim arsa değeri, kamulaştırma bedelinin tespiti için yeterli olmamaktadır. Ancak beyan edilen vergiye esas değer ,kamulaştırılan taşınmaz için takdir edilen emsal değerin mukayesesi açısından önem taşımaktadır.
4- Sayın Mahkeme hal böyle iken bilirkişi raporundaki değerler dikkate alınarak yüksek bedeller üzerinden hüküm kurarak müvekkil idare aleyhine karar tesis edilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olup, müvekkil idare aleyhine sonuç doğurmaktadır.
5- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25.02.2004 gün ve 2004/18-92 E. ve 2004/107K. sayılı kararı gereğince özetle; vekalet ücretinin yargılama masraflarından sayılması gerektiği ve bu nedenle, 29.5.1957 gün, 4/16 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında yazılı olduğu şekilde, yargılama giderlerinden olan avukatlık parası, diğer yargılama giderlerinde olduğu gibi mahkemece kendiliğinden hükme bağlanır. Davacı idare lehine taşınmazın tescili, davalı mal sahibi lehine kamulaştırma bedelinin tahsili sağlandığından, kendini vekille temsil eden taraflar lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktuen vekalet ücretine hük-medilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Yerel Mahkemece kendini vekille temsil eden davacı idare lehine vekalet ücretine hükmetmesi gerekirken hükmedilmemesine ilişkin kararı bozmuştur. Bu nedenle Sorgun 1 Asliye Hukuk Mahkemesince 2015/114E. ve 2018/241K. sayılı dosyada davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hükmedilmemesi hatalı olmuş olup, bu yönde yeniden karar verilmesi gerekmektedir.
6- Yerel Mahkemece arta kalan kısım için değer azalışı verilmesi hatalı olmuştur. Teşekkülümüzce hazırlanan YHT kamulaştırma planı, hâlihazırdaki taşınmazların Ülke ekonomisine katma değer kazandırması açısından ulaşım imkânın sağlanması amacıyla yol ve bu yolları birbirine bağlayan alt geçit üst geçitlerin yapılması suretiyle, elektrik hat geçişlerinin gerçekleştirilmesi, sulama tesisatlarının bozulması halinde tadili ile yeniden kullanımın sağlanması vb. hususlarda bir mağduriyete neden olacaksa, bu mağduriyetler kamulaştırma öncesinde tespit edilerek kamulaştırma planlarında dikkate alınarak proje hazırlanmakta, projede olmayan demiryolu inşaat çalışmaları esnasında ortaya çıkan sorunlarda ise lokal çözümler üretilmek suretiyle malik sahiplerinin ve arazinin maksimum düzeyde kamulaştırmadan arta kalan arazinin kullanımı sağlayıcı tüm önlemler Teşekkülümüzce alınmaktadır. Bilirkişiler hâlihazırdaki tamamlanmamış inşa esnasındaki, kısa süreli karşılaşılan bu sorunların çözümü olmayacakmış gibi değerlendirerek, raporlarında kamulaştırma alanı haricinde geriye kalan arazide değer azalması olarak değerlendirildiğinden bu bilgilendirmenin yapılması önem arz etmektedir.Yani arazinin arta kalan kısmında ulaşım, sulama, elektrik konusunda kamulaştırmamızdan kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçecek çalışmalar da projeye dahil olup bu tip olumsuzluklar sebebiyle arta kalan kısımda değer azalışı oluşmayacaktır.
Açıklanan nedenlerle mahkeme kararının bozulmasını talep etmek gerekmiştir.

SONUÇ VE İSTEM : Arz ve izah edilen ve resen tespit edilecek nedenlerle Sorgun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/05/2018 gün ve 2015/114 E. 2018/241 K. Sayılı ilamının incelenerek yüksek hesap edilen kamulaştırma bedeline ilişkin kısımlarının kaldırılmasını, müvekkil teşekkülün hazırlamış olduğu kıymet takdir raporu da gözetilerek yeniden karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim. 06.12.2018 Yukarıdaki hüküm özeti ve davacı vekili istinaf dilekçesi Ferdi Cebrail ÇEKEREK, Bahar YILDIZ, Esma GÜNDÜZ, Cemalinur GÜNDÜZ ve Abdi ÇEKEREK'e Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR