ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Mal rejimi (Eşya alacağı) davasının ilanen tebliği

ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044333
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 31.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/120 ESAS
Tebligat Konusu
:
BRADZHURA MURUZOVA ile Davalı OLEG MURUZOV arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davası
Tebligat Muhatabı
:
OLEG MURUZOV
Duruşma Tarihi
:
09.09.2019 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

- İLAN -

T.C.

ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

2018/120 ESAS


Davacı BRADZHURA MURUZOVA ile Davalı OLEG MURUZOV arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davası nedeniyle;
Davacı vekili aracılığıyla Mahkememize vermiş olduğu dilekçesinde özetle; Tarafların Moskova İli Troits ve Pervomayskoe İlçeleri 438 sayı numaralı mahkeme bölgesi sulh hakimince 2-443/2016 Esas sayılı dosyası ile boşandıklarını, 28/01/2019 tarihinde kararın kesinleştiğini, evlilik birliği içerisinde edinilmiş; Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar Köyü 653 Ada 3 Parsel 2. Kat 8 numaralı bağımsız bölüm, Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Köyü 639 Ada 1 Parsel A Blok 11+Çatı Katı 239 numaralı bağımsız bölüme kain taşınmazların edilmiş mallar olduğunu, yukarıda bildirilen taşınmazların üçüncü şahıslara devrini engellemek üzere tedbir konulmasını, tedbir ile birlikte taşınmazlar üzerinde her türlü tasarruf işlemi mahiyetinde olan hukuki işlemlerin yapılmasının engellenmesini, mal rejiminin tasfiyesine, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile 5.000 TL katılma alacağının tasfiyesinden sonra yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya üzerine bırakılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı OLEG MURUZOV'a;
1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119/ b,c,ç,ğ,h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,
2-Davanın yazılı yargılama usulü ile yürütülmesine ,
3-Davanın Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davası olarak yürütülmesine
4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,
6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK nın324 maddesi gereği davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,
7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına
8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,
9-Tarafların ESD'sinin yapılması için ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına, masrafının gider avansından karşılanmasına,
10- Tarafların Nüfus Aile Kayıt Tablosunun UYAP tan alınmasına,
11- Usulüne uygun vekaletname uyarınca Antalya Barosu Avukatlarından Av. Fatih Barcın, Av.Özer Tuncay, Av. Tuncay Bıyıklı, Av. Nilüfer Ersoy ve Av. Mehmet Ali Bala'nın davacı vekilleri olarak dava ve duruşmalara kabulüne,
12-Davacının ihtiyati tedbir talebinin davanın mahiyeti gereği tedbir harcı yatırıldığı takdirde KABULÜ ile;
*Antalya ili Alanya ilçesi, Mahmutlar Köyü 653 Ada 3 Parsel 2. Kat 8 numaralı bağımsız bölümdeki taşınmaz,
*Antalya ili Alanya ilçesi,Mahmutlar Köyü 639 Ada 1 Parsel A Blok 11+Çatı Katı 239 numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazların davalı adına kayıtlı olması halinde 3 kişilere devir ve temlikini önler mahiyette ihtiyati tedbir konulmasına, bu hususta Alanya Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
13-Dosyanın 26/02/2019 tarihindekalemce hakim önüne çıkarılmak sureti ile ele alınmasına,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi" şerhinin adı geçen davalı OLEG MURUZOV'a ön inceleme gününün ( 09/09/2019 ) günü yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR