ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik değişiklik duyurusu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028393
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MUHTARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3011 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYE MECLİSİNİN 12.07.2019 TARİH VE 729 SAYILI
KARARI GEREĞİNCE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MUHTARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİĞİDİR.


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Bağlılık ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik; Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik; ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile alt birimlerinin kuruluş, teşkilat yapısını, çalışma ilkelerini, iş bölümünü, iş gereklerini, görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik; 10/07/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 20.02.2015 tarih E.4467 sayılı 2015/8 genelgesi ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte ifade edilen
a) Büyükşehir Belediyesi :Ankara Büyükşehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı :Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanını,
c) Meclis :Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini,
ç) Daire Başkanlığı :Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığını,
d) Daire Başkanı :Muhtarlıklar Dairesi Başkanını,
e) Şube Müdürlükleri :Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerini,
f) Şeflikler :Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Şube
Müdürlüklerine bağlı şeflikleri,
g) Arge :Araştırma ve Geliştirmeyi ifade eder.
ğ)EKAP :Elektronik Kamu Alımları Platformu
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı, Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Bağlılık
MADDE 5- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının 10/07/2004 tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 nci maddesi gereğince Başkanlıkça teklif edilip, meclis tarafından kabul edilen, belediye teşkilat şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.
Teşkilat
MADDE 6- Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı;
a) Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü,

1- Muhtarlıklar Sistem Şefliği
2- İşlemler ve Koordinasyon Şefliği
3- Eğitim ve Rehberlik Şefliği
Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü
1- Sivil Toplum Kuruluşları Şefliği
2-Eğitim ve Koordinasyon Şefliği
c) Arge ve İdari İşler Şube Müdürlüğü,
1- Arge ve İdari İşler Şefliği
2- İhale ve Hakediş Şefliği
Muhtarlıklar Dairesi Başkanı
MADDE 7- (1) Muhtarlıklar Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Daire Başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak,
b) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belediyemize bağlı bulunan ilçelerde muhtarlıkların iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması hizmet kalitesinin ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla gerektiğinde ve talep edilmesi halinde eğitim çalışmaları kapsamında seminer, sempozyum, çalıştay, konferans ve panel vb. gibi toplantılar yapmak veya yapılmasını sağlamak,
c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Sivil Tolum Kuruluşlarının iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yapılmasının sağlanması hizmet kalitesinin ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla gerektiğinde ve talep edilmesi halinde eğitim çalışmaları kapsamında seminer, sempozyum, çalıştay, Konferans ve panel vb.gibi toplantılar yapmak veya yapılmasını sağlamak,
ç) Muhtarlara ve Sivil Tolum Kuruluşlarına yönelik talep halinde uzman eleman, proje ve teknik desteklerin sağlanmasında gerekli koordinasyonu yapmak veya yapılacak çalışmalara katılmak, önerilerde bulunmak,
d) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarlıklara ve Sivil Tolum Kuruluşlarına ihtiyaç duydukları mevzuat ve hukuki görüşleri temin etmek ve oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
e) Muhtarlıkların ve Sivil Tolum Kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda hazırlayacakları veya hazırlatacakları projeler için gerekli incelemeyi yaparak Büyükşehir Belediyemizin sponsor olması için gereken önerileri üst makamlara sunmak,
f) Ankara İlindeki Muhtarlıkların ve Sivil Tolum Kuruluşlarının mevzuattan doğan yükümlü oldukları evraklarla ilgili yardımcı olmak ve elektronik ortamda ilgili kamu kuruluşlarına gönderilmesine yardımcı olmak,
g) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarlıkları ve Sivil Tolum Kuruluşlarını imkanlar ölçüsünde ziyaret etmek, sorunları ile dilek ve temennilerini yerinde tespite çalışmak,
ğ) Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket edilerek ihtiyaç duyulan eğitim amaçlı seminer, sempozyum ve panel gibi toplantılar yapmak,
h) Büyükşehir belediyesi bünyesinde muhtarlara ve Sivil Tolum Kuruluşlarına yönelik arge çalışması yürütmek, merkezi bilgi portalı oluşturmak,
ı) Muhtarlara ve Sivil Tolum Kuruluşlarına yönelik ihtiyaç duyulduğunda ve gerek görüldüğünde yazılı ve görsel basılı yayınlar yapmak ve yaptırmak,
i) Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ilgili genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü
MADDE 8- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğüne bağlı Muhtarlıklar Sistem Şefliği, İşlemler ve Koordinasyon Şefliği , Eğitim ve Rehberlik Şefliği olmak üzere üç (3) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşur. Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtarların iş ve işlemlerini mevzuata uygun yapılmasının sağlanması hizmet kalitesinin ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla gerektiğinde ve talep edilmesi halinde hukuki, idari ve mali mevzuat çerçevesinde eğitim çalışmaları kapsamında seminer, sempozyum, çalıştay, konferans ve panel vb. gibi toplantılar düzenlemek veya bu konularda düzenlenen toplantılara katılmalarını koordine etmek,
b)Ankara Büyük Belediyesi sınırları içerisinde bulunan İlçe Belediyeleri bünyesindeki Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri ve Muhtarlıklar tarafından hazırlanan projelere rehberlik etmek,
c Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde bulunan Muhtarlar ile irtibata geçerek gereken koordinasyonu sağlamak,
ç)Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunarak sorunlarına en kısa sürede katkı sunmak,
d)Muhtarlıklar bilgi sisteminin veri altyapısının oluşturulması, mevzuata uygun muhtar taleplerinin karşılanması,
e)Yapılan müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemlerin takibinin yapılması,
f) Şube personeline çalışma ortamı hazırlamak ve gereken tedbirleri almak,
g)Muhtarlara yönelik gerektiğinde basılı ve görsel yayın faaliyeti yapmak ve yaptırmak,
ğ) Şube personeli arasında liyakat değerlendirmesi yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini Daire Başkanına sunmak,
h) Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Muhtarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Muhtarlıklar Sistem Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Muhtarlıklar sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
b)Sistem üzerinden yapılan müracaatların dökümünü yapmak, inceleyerek konularına göre sınıflara ayırmak,
c) Sınıflandırılan taleplerin ilgili birimler ile yazışmasını sağlamak,
ç)Yerine getirilen ve cevabı alınan taleplerin sisteme yüklemesini yapmak ve işlemleri sonuçlandırmak,
d) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
e) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Muhtarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan İşlemler ve Koordinasyon Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Muhtarların veri alt yapısının oluşturulması ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,
b) Muhtarların Sistem dışında yaptıkları müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri takibini yapmak,
c)Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde bulunan Muhtarlıklar ile koordinasyonu sağlamak,
ç) Muhtarlıklara sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, sorunlarının en kısa sürede çözülmesini sağlayarak taleplerini sonuçlandırmak,
d) Muhtarların yaşadıkları sorunların birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak işlemlerine yardımcı olmak,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen muhtar taleplerinin ilgili birimlerle iletilerek çözümünün sağlanmasına yardımcı olmak,
f) Şube Müdürlüğü ile ilgili yapılan tüm işlemlerin dosyalama ve arşiv işlerini yürütmek,
g) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
ğ) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(4) Muhtarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan , Eğitim ve Rehberlik Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarlıkların iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için gereken eğitim ve rehberlik hizmetinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,
b) Gerektiğinde ve talep edilmesi halinde Eğitim programları düzenlemek şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim, seminer, konferans, sempozyum vb. programları takip etmek,
c) Muhtarların her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimler yapılması hususunda gereken rehberlik desteğini vermek,
ç) Bakanlıklar, Avrupa Birliği, Türk Tanıtma Fonu, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve benzeri diğer kuruluşlar tarafından verilen eğitimler konusunda projelerde yer almalarını sağlamak,
d) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
e) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü
MADDE 9- (1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Şefliği, Eğitim ve Koordinasyon Şefliği olmak üzere iki (2) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşur. Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesine yardımcı olmak için ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde eğitim vermek,
b) Sivil Toplum Kuruluşlarının sorunlarının birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak ilgili meclise intikal ettirmek,
c) Sivil Toplum Kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimlerin yerine getirilmesinde gereken rehberlik desteğini vermek,
ç) Sivil Toplum Kuruluşlarının veri alt yapısını oluşturmak ve güncel tutmak,
d) Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik gerektiğinde basılı ve görsel yayın faaliyeti yapmak ve yaptırmak,
e) Sivil Toplum Kuruluşları ile koordine sağlayarak taleplerine yardımcı olmak için çalışmalar yapmak,
f) Sivil Toplum Kuruluşlarının taleplerini ilgili birimlere ileterek çözümüne katkı sunmak,
g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının iş ve işlemlerini mevzuata uygun yapılmasının sağlanması hizmet kalitesinin ve iş verimliliğinin arttırılması amacıyla gerektiğinde ve talep edilmesi halinde hukuki, idari ve mali mevzuat çerçevesinde eğitim çalışmaları kapsamında seminer, sempozyum, çalıştay, konferans ve panel vb. gibi toplantılar düzenlemek veya bu konularda düzenlenen toplantılara katılmalarını koordine etmek,
ğ) Sivil Tolum Kuruluşlarını ilgilendiren projeleri takip etmek,
h) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
ı) Daire başkanı tarafından şube müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Sivil Toplum Kuruluşları şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Sivil Tolum Kuruluşlarının veri alt yapısının oluşturulması ve bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak,
b) Sivil Tolum Kuruluşlarının yaptıkları müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemleri takibini yapmak,
c) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına rehberlik yapmak,
ç) Sivil Toplum Kuruluşlarına sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, sorunlarının en kısa sürede çözülmesini sağlayarak taleplerini sonuçlandırmak,
d) Sivil Toplum Kuruluşlarının yaşadıkları sorunların birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak işlemlerine yardımcı olmak,
e) Sivil Toplum Kuruluşlarının taleplerini ilgili birimlere ileterek çözümüne katkı sunmak,
f) Şube Müdürlüğü ile ilgili yapılan tüm işlemlerin dosyalama ve arşiv işlerini yürütmek,
g) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
ğ) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Eğitim ve Koordinasyon şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Ankara Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi için talep edilmesi halinde gereken eğitim ve rehberlik hizmetinin sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,
b) Eğitim programları düzenlemek şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim, seminer, konferans, sempozyum vb. programları takip etmek,
c) Sivil Toplum Kuruluşlarının her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak verilmesi zorunlu olan bildirimler yapılması hususunda gereken rehberlik desteğini vermek,
ç) Bakanlıklar, Avrupa Birliği, Türk Tanıtma Fonu, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve benzeri diğer kuruluşlar tarafından verilen eğitimler konusunda projelerde yer almalarını sağlamak,
d) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
e) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Arge ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
MADDE 9- (1) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu, 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ilkelerine uygun olarak ve Daire Başkanının emirleri doğrultusunda Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Arge ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğüne bağlı Arge ve İdari İşler Şefliği, İhale ve Hakediş Şefliği olmak üzere iki (2) şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşur. Şube Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır ;
a) Daire Başkanlığı bünyesinde mevcut ve yeni kurulacak tüm şube müdürlükleri arasında her
türlü koordinasyonu sağlamak,
b) Daire Başkanlığına gelen ve giden evrakları, kayıt altına almak, Başkanının havalesine
sunmak, gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili şube müdürlüğü, kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,
c) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri bünyesinde bulunan memur, işçi ve sözleşmeli personele ait yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak, personelin kurum içi vekalet, tedviren yürütme onaylarını almak, özlük, sağlık ve sicil dosyalarının arşivleme hizmetlerini yürütmek, muhafazasını sağlamak, ilgili mevzuat dâhilinde daire başkanlığının diğer iş ve işlemleri ile ilgili her türlü belgelerinin arşivlenmesi hizmetlerini yürütmek,
ç) Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinden gelen ihale talepleri ile ilgili Teknik şartname hazırlamak, onay almak ve yapım işi, hizmet alımı, mal alımı ve Danışmanlık hizmet alımı dosyalarının, ihale dosyalarını hazırlamak, bunlarla ilgili ilan ve tebligat işlemlerini yapmak, Şube personelinden ihale komisyonlarını oluşturmak, ihalelerini yapmak, yapılan ihalelerin Kamu İhale Kurumunun internet sitesindeki EKAP ortamında her türlü iş ve işlemlerini yapmak,
d) İhale süreci tamamlanan dosyaların kesinleşen ihale kararlarını almak, yasaklılık teyitlerini almak ilgili firmalarla yazışmalarını ve tebligatlarını yapmak, bunlara ait itiraz sürecini izlemek ve kontrol etmek, sonucunda sözleşme yapmak,
e) Sözleşmesi yapılan ihalenin işe başlama yazısını yazmak, kontrol teşkilatını ve muayene kabul komisyonunu ihtiyaç olması halinde diğer şube müdürlüklerinden personel temin ederek oluşturmak,
f) Daire Başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin beş yıllık stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını , performans raporunu hazırlamak ve bunlara uygun olarak ilgili şube müdürlüklerinden de gelen görüşler doğrultusunda bütçesini hazırlayarak, onaya sunmak,
g) Daire Başkanlığının Yıllık Faaliyet Raporunda ve Performans Raporunda Müdürlüklerine ait bilgilere ait veri tabanı oluşturmak, bu verilerin, yönetilmesini, gerekli analizlerin yapılmasını veya yaptırılmasını, sorunsuz olarak kullanılmasını ve veri güvenliğini sağlamak,
ğ) Daire Başkanlığının stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda hazırlanan projelere ait tüm işlerin,Hizmet Alımı,Mal Alımı, Yapım İşi, Danışmanlık Hizmet Alımı proje aşamasından işin kesin kabulüne kadar geçen süreçteki proje, ihale, hakediş ve diğer proje bilgilerinin her aşamasının ilgilileri tarafından programa girilmesi, şube müdürlüğünün günlük, aylık ya da yıllık ihtiyaç duyulan gerekli bilgilerin zamanında girilmesinin sağlanarak işlerin aşama süreçlerini izlemek, raporlamak, saklamak ve yedekleme işlemlerini yapmak,
h) Daire Başkanlığı personelinin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
ı) İstatistik raporlama ve diğer çalışma konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,
i) Tahakkuk ve hak ediş belgelerinin hazırlamak ve takibini yapmak,
j) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri
izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personeller arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personellerin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,
k) Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile ARGE merkezleri arasında iletişim işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
l) Daire Başkanlığının kurumsal kapasitesinin arttırılması için ARGE faaliyetlerini gerçekleştirmek, Başkanlık iç ve dış paydaşları ile birlikte projeler üretmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
m) Muhtarlıklara yönelik ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,
n) Şube müdürlüğüne bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlayarak, plan ve program dahilinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
o) Şube personeline çalışma ortamı hazırlamak ve gereken tedbirleri almak,
ö) Şube personeli arasında liyakat değerlendirmesi yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini Daire Başkanına sunmak,
p) Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmaktır.
(2) Arge ve İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Arge ve İdari İşler Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Memur ve sözleşmeli personelin yurt dışı çıkışı ve izin takibini yapmak,
b) Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, personelinden ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları ve İdare aleyhine açılan davalarla ilgili bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak,
c) Memur ve sözleşmeli personel ile ilgili her türlü özlük bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak,
ç) Personelin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlamak,
d) Memur personele Meclis kararı ile verilen manyetik otobüs kartları ve bu gibi sosyal hakların tahakkuk işlemlerini hazırlayıp dağıtımını yapmak,
e) Daire Başkanlığına intikal eden evrakların kaydını tutarak daire başkanının havalesine sunar, ivedi ve gizli evrakın gizlilik kuralları içerisinde zimmet karşılığı ilgili kişi ve şube müdürlüklerine sevk eder ve teslimini sağlar,
f) Daire Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaları ve evrak sevkiyatını sağlar.
g) Doğalgaz, elektrik, su ve telefon faturalarının tahakkukunu yaparak zamanında ödenmesini yapmak, yemek yiyen personellerin aylık listesini hazırlar, taşınır kayıt ile ilgili tüm işlemleri yapar, personellerin hizmet içi eğitimlere katılımlarını sağlar ve üniversite ve meslek liselerinden gelen stajyerlerin tüm işlemleri ile ilgilenir,
ğ) Başkanlığın görev alanına giren konularda ilgili şubelerle koordine ederek istatistikler oluşturmak,
h) Başkanlığı ilgilendiren amaç ve hedefler ile bunlarla ilgili faaliyet ve projeleri izlemek ve değerlendirmek,
ı) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim konferans seminer panel ve benzeri katılımlar sonrası hazırlanacak olan raporları dosyalamak,
i) Tüm plan ve programlarda belirtilen stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak ve bu doğrultuda hareket etmek,
j) Yapılan mevzuat değişikliklerini takip etmek personele gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
k) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan işlerden olan, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kanun uyarınca, Şube Müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve beş yıllık stratejik planını hazırlamak,
l) Daire Başkanlığının satın alma hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi için zamanında gerekli tedbirleri almak,
m) Daire Başkanlığının her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihtiyaçlarının 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 05/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Belediyenin ilgili yönetmeliği ve ilgili mer'i mevzuata uygun olarak yurtiçi ve yurtdışından temini, stoklanması, dağıtımı ile hurdaya ayrılanların elden çıkarılması için gerekli işlemleri yürütmek,
n) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan işlerden olan, hizmet alanının güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri almak, görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek, hukuki mevzuattaki değişiklikleri takip etmek,
o) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan işlerden olan, Daire işlerinin yürütülmesinde kullanılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi yazılı mevzuatın erişilebilir bir yerde bulundurulmasını ve her personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,
ö) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan işlerden olan, sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında amirine bilgi vermek, amiri tarafından istenen çalışmaları yapmak ve yaptırmak, Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan işlerden olan, ilgili kanunlar çerçevesinde her türlü evrak işlerinin yürütülmesi, arşivlenmesi, bağlı personelin özlük ve sağlık işlerinin takip edilmesi, ait ambar ve demirbaş kayıtlarının tutulması, idari konulardaki işlerinin yürütülmesi ve bu konularda her türlü yazışmanın zamanında, usulüne uygun olarak yapılmasından sorumludurlar,
p) İdari İşler Şefliği kapsamında yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak zamanında yapılmasından ve yaptırılmasını sağlamak,
r) Amirleri tarafından verilecek diğer görevlerin de ifasından sorumludur. Yaptığı işlerden dolayı Daire Başkanı veya bağlı olduğu Şube Müdürüne karşı sorumludur.
s) Daire Başkanı veya bağlı olunan Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ş) Başkanlığı ilgilendiren faaliyet ve projeleri ve yapılan mevzuat değişikliklerini takip etmek takip etmek, Şeflik görevleri ile ilgili kayıtları tutmak ve istatistiklere esas olacak çalışmalar yapmak
t)Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile ARGE merkezleri arasında iletişim işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
u)Daire Başkanlığının stratejik planlama çalışmalarında talep edilen bilgiler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yaparak görüş sunmak. Daire Başkanlığının kurumsal kapasitesinin arttırılması için ARGE faaliyetlerini gerçekleştirmek, Başkanlık iç ve dış paydaşları ile birlikte projeler üretmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
ü) Yürürlükteki mevzuat dahilinde Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunu ve performans raporunu hazırlamak, Stratejik planı hazırlayarak, ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,
v) Daire Başkanlığına ait veri tabanı oluşturmak, verilerin korunmasını, saklanmasını sağlamak Bu verilerin, yönetilmesini, gerekli analizlerin yapılmasını veya yaptırılmasını, bu verilerin sorunsuz olarak kullanılması ve veri güvenliğini sağlamak,
y) Proje verilerini veri tabanına aktararak güncellemek, dijital verilerin korunmasını, günlük yedeklerinin alınmasını saklanmasını, veri tabanında toplanarak tutulmasını, yönetilmesini ve gerekli analizlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,
z) Daire Başkanlığının Yıllık Faaliyet Raporunda ve Performans Raporunda Müdürlüklerine ait bilgilerin Proje Takip Programına girişini sağlamak ve kontrol etmek,
aa) Şube müdürlüklerinin, iş süreçlerinin iyileştirmesi için yazılım geliştirilme taleplerine destek vermek,
bb) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
cc) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

(3) Arge ve İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan İhale ve Hakediş Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinden gelen taleplere ihale onayı almak ve onayı alınmış olan, yapım, hizmet ve mal alım dosyalarının, Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden EKAP ortamında ihale kayıt numarasını almak,
b) Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınmış ihale dosyalarının ihtiyaç raporu, tip idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, tip evraklarını ve ihale ilanlarını hazırlamak,
c) Hazırlanmış olan ihale ilanlarının kamu ihale kurumunun kamu ihale bülteninde yayınlanması için, ihale ilan bedelini yatırmak ve sevk işlem formunu düzenleyerek kamu ihale kurumuna göndermek,
ç) İlan işlemi yapılan ihale dosyalarının şube müdürlüğü bünyesinde ihale komisyonlarını oluşturmak için ihale yetkilisinden olur almak,
d) Oluşturulan ihale komisyonlarına ihale işlem dosyalarının cd ortamında birer örneğini arşivlemek,
e) İhale ilanı yapılan ihale dosyalarının isteklilere doküman satışını yapmak ve kayıtları İnternet ortamında EKAP’a aktarmak,
f) Yayınlanmış olan ihale ilanlarına yapılabilecek itirazların ihale yetkilisine bildirilmesini ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahibine diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak,
g) İhale günü ve zamanı gelen ihale dosyalarının tanzimini yaparak ihale komisyonuna ulaştırılmasını ve ihalenin yapılmasını sağlamak,
ğ) İhale Komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyaların elektronik ortamda kamu ihale kurumu sitesinin EKAP kısmına veri girişinin yapılarak ihalenin sonuçlandırmasını tamamlamak,
h) İhale komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyaların kamu İhale kurumundan yasaklı teyidini almak,
ı) Kesinleşen ihale kararlarını, ihale yetkilisinin onayına sunmak,
i) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihaleye iştirak eden isteklilere ve ihale üzerinde kalan istekliye gerekli tebligatların yapılmasını sağlamak,
j) Kesinleşen ihale kararlarına yapılabilecek itirazların, ihale yetkilisine bildirilmesini ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahibine diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak,
k) İşlemleri tamamlanan ihale dosyalarının sözleşme yapılmak,
l) Sözleşmesi yapılan ihale dosyalarının sonuç ilanlarının yayınlanmasını sağlamak,
m) Sözleşmesi yapılan ihale dosyalarının sonuç formlarını kamu ihale kurumuna elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak,
n) Kamu ihale kurumundan ve ihale yetkilisinden gelen ihale mevzuatı hakkındaki genelgeleri, duyuruları diğer şube müdürlüklerine dağıtımını yapmak,
o) İhaleye çıkacak ihale dosyalarının bütçe ödenek kayıtlarını almak,
ö) Haklarında yasaklama kararı verilen firmalarla ilgili gerekli evrak hazırlamak ve her türlü yazışmanın yapılmasını takip etmek,
p) İhale dosyaları ile ilgili gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek,
r) Daire Başkanlığı için gereken raporları hazırlayarak, mevcut Proje Takip Programını ile tüm ihale ve proje bilgilerini raporlanabilir hale getirmek,
s) Daire başkanlığımıza ait uygulama aşamasındaki tüm işlerin , Hizmet Alımı, Mal Alımı, Yapım İşi, Danışmanlık Hizmet Alımı gibi proje aşamasından işin kesin kabulüne kadar geçen süreçteki proje, ihale, hakediş ve diğer proje bilgilerinin her aşamasının ilgilileri tarafından programa girilmesi, şube müdürlüğünün günlük, aylık ya da yıllık ihtiyaç duyulan gerekli bilgilerin zamanında girilmesinin sağlanarak işin aşama süreçlerini izlemek,
ş) ihale ve diğer işler ile ilgili Tahakkuk ve hak ediş belgelerini hazırlamak ve takibini yaparak ödemelerini gerçekleştirmek,
t) Maiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunmak,
u) Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
MADDE14- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin Kararı ile yerel bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE15- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR