ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
18.03.2020 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN

Yönettm Kurulumuz;
Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mart 2020 - Çar>amba günü. saat 15:00 de Organize Sanayi Bölgesi. Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimiz in 2019 yılına ilişkin Flnansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulusuna ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım önerisi ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler, Genel Kurul toplantı tarihinden üc hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi nde, Şirketimizin www.cemtas.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde. Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini İlişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cemtas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebllğl"nde öngörülen husustan da yerine getirerek. İmzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete İbraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Teblığ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır. Toplantıya vekâleten ve flziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi zorunludur.
Toplantıya elektronik ortamda katılmayı tercih eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına üye olmaları ve en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK Internet sitesinden ulaşabilirler.
Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz paylarına ilişkin haklarım kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Aynca, genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurula flziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi İle gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazırlanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından islenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ccmtas.com.tr internet adresinden kamuoyu İle paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Polltlkası'ndan ulaşabilirsiniz.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederi/.
Saygılarımızla.
50. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkantığı'na yetki verilmesi.
3 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 2019 Yılına ilişkin Bağımsı/ Denetçi Raporunun okunması.
5 Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: 11-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılma ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 2019 Yılına alt faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra edilmesi. 7. 2019 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8 Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti İle Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10 Yönetim Kurulu tarafından bir yıl İçin seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şlrketfnin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11*17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2019 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebllğl'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2019 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu İşlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendlrme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve İkinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıktan ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen İşlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18 Mart 2020 - Çarşamba gunu, saat 15:00'de Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: i, Nılüfer/BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye teklifle bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası İle MERSİS numarası:
(") Yabancı uyruklu vekiller İçin anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c| şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özetinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karcısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle
verilir.___
| Gündem Maddeleri Ç) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
O Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına İlişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki ö/el talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:"
b) Numarası/Grubu:"*
c) Adet-Nomlnal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamlllne-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: "Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
"Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası Adresi :
(") Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZA

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR