BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ TİC. A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158436
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 04.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
22.04.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı


Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 günü Saat: 10.00’da Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer/BURSA adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
T.T.K.’nun 437. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu toplantıdan 15 gün önce Şirketimizin “Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer / BURSA” adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız pay defterine kayıtlı bulunduklarından toplantı günü kimliklerini ibraz ederek giriş kartlarını alabileceklerdir.

 1. Toplantıya iştirak edecek hamiline yazılı hisse senedi sahipleri toplantıya asaleten iştirak edeceklerse, en geç toplantıdan bir iş günü önce (21 Nisan 2020) mesai bitimine kadar (Saat: 17.30) hisse senetlerini Şirket Merkezine veya bir bankaya yada aracı kuruma tevdi etmek suretiyle alacakları makbuzu Şirkete vererek toplantıya giriş kartlarını alacaklardır.

 2. Kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan hamiline yazılı hisse senetleri sahipleri ise hisse senetlerini bir bankaya veya aracı kuruma tevdi etmek suretiyle aldıkları makbuzu notere ibraz ederek, ekte örneği bulunan vekâletnameyi noterden tanzim ettirecekler ve en geç toplantıdan bir iş günü önce (21 Nisan 2020) mesai bitimine kadar (Saat: 17.30) banka veya aracı kurumdan aldıkları makbuzu Şirkete tevdi ederek giriş kartı alacaklardır.


22 NİSAN 2020
BESAŞ BURSA EKMEK VE BESİN
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanının belirlenmesi.

 2. Toplantı Başkanlığı’na, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.

 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.

 4. Bağımsız denetim şirketi Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.

 5. V.U.K.’ na uygun Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması.

 6. Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin oylamaya sunulması.

 7. Bağımsız Denetçi’ nin ibra edilmesinin oylamaya sunulması.

 8. 2019 yılına ait geçmiş yıl zararının yasal yedekler hesabıyla kapatılmasının oylamaya sunulması.

 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık huzur hakkı miktarının belirlenmesi.

 10. 2020 mali yılı için Bağımsız Denetçinin belirlenmesi.

 11. Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi satın alınacak hisselerin değerinin belirlenmesi.

 12. 6102 Sayılı T.T.K.’nun 395 ve 396’ncı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli iznin verilmesi.

 13. Dilekler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22 Nisan 2020 günü Saat: 10.00’da Balat Mah. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 Nilüfer/BURSA adresindeki şirket merkezinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................ vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

  1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR : (Özel talimatlar yazılır.)

  1. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbest kullanır.)

TALİMATLAR : (Özel talimatlar yazılır.)

 1. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

  1. Tertip ve Serisi :

  2. Numarası :

  3. Adet – Nominal Değeri :

  4. Oy’da imtiyazı olup olmadığı :

  5. Hamiline – Nama yazılı olduğu :


ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
İmzası :
Adresi :
NOT : (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR