YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı

YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01140665
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

DÜNYA 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket ortakları ve kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
31.03.2020 09:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.02.2020 tarih, 01 sayılı kararı ile 2019 Hesap yili Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.03.2020 Salı günü saat 09.00'da "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresindeki Fabrika binasında yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

1) Şirketimize ait 2019 Hesap Yılı Bilanço, Kâr/Zarar Hesapları ile diğer kayıtları toplantı tarihinden 15 gün önce "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No: 7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
2) Bu Toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın kendilerine ait nama ve hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününe kadar Şirket Merkezine makbuz mukabili Teslim ve Tevdi ederek Toplantıya Giriş Kartı almaları lazımdır. Toplantıda bulunmayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde başka şahıslara vekâlet vermeleri gerekmektedir. Vekâletname ekte sunulduğu gibi şirket merkezinde bilgisayar marifeti ile çıkarılmış vekâletname olması bunun haricindeki vekâletnamelerin geçerli olabilmesi için noter tasdikli veya konsolosluk tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Şirket tarafından düzenlenerek gönderilen vekâletnameler ortağımızın eline geçmemişse yukarıdaki hususlar yerine getirilerek toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezinden vekâletname temin etmek mümkündür. 3) Vekâleten oy kullanacak ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak vekâletname düzenleyecekler ve

toplantıdan önce Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na vereceklerdir. Ayrıca, vekâlet veren ortağımız vekâletnameye Noter tasdikli imza beyannamesini ekleyecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması, 2 - Toplantı Başkanlığının Teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4 - Finansal Tabloların (Bilanço ve Kar/Zarar vb.) okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, raporların ibrası, 6 - 2019 Yılı Kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 7 - Yönetim Kurulu Huzur Hakları ücretinin tespiti, 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre izin verilmesi, 9 - Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME
YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2020 Salı günü Saat: 09:00'da "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresindeki Fabrika binasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn

......... Vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya

yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi b) Numarası c) Adet-Nominal Değeri d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ORTAĞIN
ADI :
SOYADI :
ÜNVANI :
ADRESİ :
İMZASI :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR