ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Audi A8 marka aracın satışı ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00803156
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yıl : 2007
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 14.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 21.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AUDİ A8 3.0 TDİ QUATTRO TRİPTRONİK ARAÇ SATIŞI
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu Mithatpaşa Mah.Ankara Cad.12 Katlı iş Merkezi No:29 Kat:10 Merkez – ZONGULDAK
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
BİR ADET BİNEK ARACIN SATIŞ İHALESİ İLANI

İdaremizin makine parkında kayıtlı olup kullanımına ihtiyaç duyulmayan bir adet binek aracın, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 51-a maddesine göre Pazarlık usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin:
1.1.Adresi :Mithatpaşa Mah.Ankara Cad.12 Katlı iş Merkezi No:29 Kat:10 Merkez - ZONGULDAK

    1. Telefon-Faks No : 0372 2533847 – 0372 253 4752
    2. İnternet adresi : www.zonguldakilozelidaresi.gov.tr
    3. Elektronik posta adresi : ozelidare@zonguldak.gov.tr

2- İhale Konusu Taşınırların:

S.NO. Model Yılı Marka Tipi Miktarı Muhammen Bedeli
(KDV Hariç)
Geçici Teminat %3
1 2007 AUDİ A8 3.0 TDİ QUATTRO TRİPTRONİK 1 Adet 69.000,00 TL 2.070,00 TL
T O P L A M 1 Adet 69.000,00 TL 2.070,00 TL

3- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Zonguldak İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 50 TL (Elli TL) karşılığında satın alınabilir.
4- İhalenin:
4.1. Yapılacağı yer: Zonguldak İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu Mithatpaşa Mah.Ankara Cad.12 Katlı iş Merkezi No:29 Kat:10 Merkez – ZONGULDAK
4.2. İhale Tarih ve Saati : 28/05/2018 Pazartesi günü - Saat: 11:00
5- İhaleye iştirak etmek isteyenler,
5.1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile elektronik posta adresini,
5.2. İkametgah senedi ve aslını ibraz etmek şartı ile nüfus cüzdanı örneğini,
5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
5.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
5.5.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.6.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.7. Vekaleten ihaleye gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış noter tasdikli vekaletname örneği ile imza sirküleri
5.8. Geçici teminat mektubunu veya makbuzunu
5.9. Şartnameyi satın aldığına dair dekontu,
Teklif mektuplarını ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümen Başkanlığına) vermeleri zorunludur.
6-İhaleye iştirak etmek isteyenler tüzel kişilik olmayıp gerçek kişi olmaları halinde 5.1,5.2., 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, maddelerindeki belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR